Pozyskane fundusze 2007-2013

2013
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
870 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej
500 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
170 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
120 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Poprawa infrastruktury bibliotecznej – filia w Jodłówce Tuchowskiej
118 900 zł
Program Wieloletni Kultura+

Remont i modernizacja sal edukacji kulturalnej i amfiteatru Domu Kultury w Tuchowie
100 000 zł
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przebudowa boiska sportowego wraz z drenażem odwadniającym na plac zabaw dla dzieci w Piotrkowicach
93 468 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zakup wyposażenia dla nowo otwartej filii w Siedliskach
76 419 zł
Program Wieloletni Kultura+

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
67 512 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2013
17 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
20 300 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa „Buchcickiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Buchcicach
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na weekend do Tuchowa – działania promocyjne i informacyjne
24 995 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć
21 300 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Wyposażenie Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający i muzyczny
17 600 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
13 360 zł
Biblioteka Narodowa

Zatrudnienie w Muzeum Miejskim konserwatora
10 000 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu „Konserwator”

Opłata abonamentu internetowego w bibliotekach
7 316 zł
Fundacja Orange z Programu „Orange dla bibliotek”

Bądź ekologiczny – płać mniej, czyli czysta gmina Tuchów
3 650 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Łącznie w 2013 roku pozyskano: 2 352 864 zł

2012
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
2 520 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Budowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów: Buchcice, Łowczów, Siedliska i Lubaszowa
1 674 585 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuchów
733 035 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Każdy uczeń jest ważny (zajęcia pozalekcyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych)
229 120 zł
Program operacyjny kapitał ludzki

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
130 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2011
17 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Drogi wewnętrzne (modernizacja dróg transportu rolnego)
70 020 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Modernizacja dróg powiatowych
80 029 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Budowa „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach
20 089 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Siedliskach
18 700 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
13 280 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Zespole Szkół w Burzynie
5 998 zł
Radosna szkoła

Zapewnienie dostępu do internetu w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
3 461 zł
Akademia Orange dla bibliotek

Łącznie w 2012 roku pozyskano: 5 566 317 zł

2011
Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
5 619 839 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi oraz z terenów osuwiskowych
2 964 711 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy nowym budynku Zespołu Szkół w Burzynie
1 593 134 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego w Karwodrzy o salę gimnastyczną
1 483 221 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Budowa mieszkań komunalnych wraz z częścią biurową w Siedliskach
1 123 633 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
1 333 305 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Europejski Fundusz Solidarności

Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach
500 000 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
307 360 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Odnowa centrum wsi Lubaszowa
336 600 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Odnowa centrum wsi Karwodrza
283 750 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Odnowa centrum wsi Łowczów
194 400 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
242 864 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Pomoc materialna dla uczniów
233 636 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Utworzenie Cyfrowego Kina 3D w Domu Kultury w Tuchowie
187 500 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013

Zakup mieszkania komunalnego dla powodzian
140 500 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie
22 400 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Budowa chodników przy drogach powiatowych
119 949 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wyposażenie pomieszczania Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
67 765 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Budowa placu zabaw w Zabłędzy w ramach Programu „Radosna szkoła”
57 170 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Drogi wewnętrzne
37 670 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci szkolnych
30 290 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2011
15 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Zakup ekranu kinowego do Kina Promień
12 000 zł
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Zakup pomocy dydaktycznych w SP w Dąbrówce Tuchowskiej
11 956 zł
Program „Radosna szkoła”

Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby
11 499 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
10 510 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych dla powodzian
10 350 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Biblioteki z Internetem TP
6 790 zł
Telekomunikacja Polska SA

Młodzieżowy szlak europejski – przystanek Tuchów
6 000 zł
Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Promujemy kulturę lokalną – mała galeria w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
4 401 zł
Program Rozwoju Bibliotek

Fotograficzny Tuchów
4 000 zł
Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Łącznie w 2011 roku pozyskano: 17 084 403 zł

2010
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
95 313 646 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
3 680 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zasiłki powodziowe
6 158 952 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Akcja powodziowa, analizy, ekspertyzy, ekwiwalenty strażackie
926 217 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Kontenery, czynsze
54 886 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Dokończenie budowy wodociągu w gminie Tuchów: Piotrkowice, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska
915 244 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierunek – samodzielność i niezależność
662 357 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
315 983 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
252 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie
23 200 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Utworzenie miejsc zabaw (Tuchów, Piotrkowice, Łowczów, Jodłówka Tuchowska) i placów zabaw (Siedliska) oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”
99 808 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Budowa chodników przy drogach powiatowych
79 966 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Drogi wewnętrzne
62 500,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie
13 440 €
Komisja Europejska w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Sprzęt komputerowy i multimedialny do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
40 782,00 zł
Program Rozwoju Bibliotek

Rozbudowa remizy OSP w Tuchowie
40 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie azbestu i wywóz śmieci popowodziowych
15 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
12 850,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powódź! Pomagamy (LKS Biała Lubaszowa)
8 000,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
6 740,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze św. Floriana przy ratuszu w Tuchowie
6 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powódź! Pomagamy (LKKS Karwodrza)
5 500,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Letnia Akademia Tańca organizowana przez Młodzieżową Radę Gminy
4 000,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Publicznej oraz filiach
1 436,00 zł
„Akademia Orange dla bibliotek”

Łącznie w 2010 roku pozyskano: 108 808 427 zł

2009
Modernizacja Domu Kultury w Burzynie wraz z otoczeniem
500 000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Remont i modernizacja Domu Kultury w Tuchowie
200 000,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
872 381,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników przy drogach powiatowych
79 966,00 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
311 296,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Modernizacja dróg gminnych
184 038,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Drogi wewnętrzne
38 090,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej
10 693,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
85 311,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzemesnej
20 440,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
83 438,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach
7 648,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
67 299,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Tuchowie
58 833,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
97 954,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
414 877,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Dostosowanie pomieszczania Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
33 750,00 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

„Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” – projekt edukacyjny szkół w: Dąbrówce Tuchowskie, Lubaszowej, Łowczowie i Piotrkowicach
447 650,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie w 2009 roku
20 800,00 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

X Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie w ramach programu „Europa dla Obywateli”
17363,42 €
Komisja Europejska w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”
7 480,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Siedliskach oraz Szkoły Podstawowej w Zabłędzy w ramach programu „Radosna Szkoła”
13 966,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Już pływam”
13 800,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

2008
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa”
18 870,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno–sportowych pn. „Już pływam”
9 700,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Eurpejska etiuda – pomiędzy fortepianem i wierszem a obrazem i rzeźbą
8 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w ramach programu „Europa dla Obywateli”
10 744,40 EURO
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie
85 000,00 zł
Premia termomodernizacyjna – BGK
340 000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska
135 934,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Termomodernizacja Domu Kultury w Tuchowie
156 165,00 zł
Premia termomodernizacyjna – BGK
624 660,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Modernizacja kotłowni węglowej na kondensacyjną gazową w Domu Kultury w Tuchowie
83 304,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Modernizacja kotłowni węglowej na kondensacyjną gazową w Szkole Podstawowej w Łowczowie
24 700,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Oczyszczanie dróg wojewódzkich
11 374,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
450 000,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Drogi wewnętrzne
35 020,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Chodniki przy drogach powiatowych
79 966,00 zł
Powiat Tarnowski

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
160 311,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalna strategia działania
10 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2007
Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Tuchowie
1 026 250,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Tuchowie

86 258,00 zł
Premia termomodernizacyjna – Bank Gospodarstwa Krajowego
345 032,00 zł
Bank Ochrony Środowiska
126 742,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach – sala gimnastyczna
220 000,00 zł
Kontrakt wojewódzki

Budowa chodnika w Burzynie
63 973,00 zł
Starostwo Powiatu Tarnowskiego

Drogi wewnętrzne (transportu rolnego)
32 970,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
700 000,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozgrywki szachowe
4 000,00 zł
Agencja Rozwoju Filantropii w Polsce

Projekt Językowy Socrates Comenius
8 700,00 EURO
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno–sportowych pn. „Już pływam”
28 400,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
114 022,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program operacyjny „Promocja czytelnictwa”
18 870,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.