Dotacje dla mieszkańców

Możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje mieszkańców gminy Tuchów:

Usuwanie azbestu
25 września 2013 r. Rada Miejska w Tuchowie uchwaliła dokument, dzięki któremu mieszkańcy gminy Tuchów mogą otrzymać dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Poniżej przedstawiamy zasady udzielania takich dotacji.

Zasady udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchów
§ 1.
1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchów.
2. Dotacja może być udzielana osobom fizycznym na sfinansowanie kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest:
a) zdemontowanych i zabezpieczonych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, składowanych na posesjach,
b) pochodzących z pokryć dachowych zniszczonych na skutek zdarzeń losowych (np. huragan, pożar, zawalenie się budynku).

§ 2.
1. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie przez gminę Tuchów, zwaną dalej „gminą”, prac polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów.
2. Sfinansowanie prac, o których mowa wyżej polega na zleceniu przez gminę wykonania prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie związane z usuwaniem azbestu. Wybór takiego podmiotu odbędzie się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Dotacja może być udzielona ze środków własnych budżetu gminy.

§ 3.
1. Finansowanie dotyczy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.
2. Burmistrz Tuchowa ogłasza na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informację o warunkach i terminach składania wniosków.

§ 4.
1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie stosowny wniosek o przyznanie dotacji, zawierający:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy, jego adres, telefon kontaktowy,
b) położenie nieruchomości, na której znajdują się wyroby zwierające azbest (dokładny adres, numer działki, obręb geodezyjny),
c) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest (np. własność osoby fizycznej, współwłasność osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowe, użytkowanie wieczyste),
d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowocementowe płaskie, inne) oraz sposób jego użytkowania (np. pokrycie dachowe, elewacje, inne),
e) kubaturę wyrobu zawierającego azbest (w m3).
2. Do wniosku należy załączyć:
a) oświadczenie o zgodnym z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska sposobie zdemontowania wyrobów zawierających azbest
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji dotacji.
3. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Klienta.
5. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

§ 5.
1. Kolejność rozpatrywania kompletnych wniosków następować będzie według kolejności wpływu, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.
2. Wnioski będą kwalifikowane do udzielenia dotacji wg kryteriów określonych w §3 ust. 1.
3. W przypadku pozytywnego zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa, o ile w budżecie gminy będą zapewnione środki na ten cel.
4. Rozliczenie dotacji z wnioskodawcą nastąpi gdy wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest zlecony przez gminę przedłoży zestawienie imienne podmiotów, u których usunięto wyroby zawierające azbest wraz z ilościami wyrobów i indywidualnymi kartami przekazania odpadu. Podmiot, u którego usunięto wyroby zawierające azbest, potwierdza wykonanie prac stosownym oświadczeniem.
5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym. Wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
6. Wnioskodawca, który uzyskał dotację ze środków gminy na usunięcie wyrobów azbestowych, będzie mógł składać wniosek o udzielenie kolejnej dotacji, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia przyznania dotacji. Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

OZE
Mieszkańcy gminy Tuchów mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w programie „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z bezzwrotną dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:
– bezzwrotnej dotacji w wysokości 40% dofinansowania, z tym że wysokość tej dotacji spada do 30% po roku 2015,
– pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się mikroinstalacje fotowoltaiczne z racji:
– największego poziomu dotacji bezzwrotnej: 40%,
– efektem produkcji jest energia elektryczna: uniwersalny nośnik energetyczny,
– korzyści finansowe: możliwość wyeliminowania dotychczasowych całkowitych kosztów za energię elektryczną,
– montaż mikroinstalacji nie wymaga przeróbek instalacji domowej,
– długa żywotność: ponad 30 lat,
– bezpieczeństwo i komfort użytkowania: nie generują hałasu i zanieczyszczeń,
– brak kosztów eksploatacyjnych: brak elementów ruchomych, praktycznie bezobsługowe,
– podwyższenie wartości budynku i atrakcyjność wizualna.
– instalacja produkuje prąd, który jest zużywany na potrzeby domu i jego mieszkańców a nadwyżka jest sprzedawana do zakładu energetycznego,
– koszty przyłączenia do sieci energetycznej i koszty licznika ponosi zakład energetyczny,
– na montaż instalacji nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani konieczność ubiegania się o koncesję,
– z oszczędności za rachunki energii elektrycznej spłacana jest pożyczka,
– po spłaceniu pożyczki instalacja przez kolejne kilkadziesiąt lat pracuje na nasze oszczędności za energię elektryczną.

Nabór wniosków przez BOŚ do programu „PROSUMENT” rozpoczął się 24 kwietnia 2015r. i prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na: www.bosbank.pl

Program RYŚ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza wstępny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4b) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Termin składania wniosków do dnia 01.02.2016 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do siedziby Funduszu).

Prowadzony nabór jest elementem wstępnym przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu RYŚ przez WFOŚiGW w Krakowie. Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejsze działania mają charakter informacyjny i zapoznawczy z uwagi na chęć uzyskania informacji o zainteresowaniu beneficjentów udziałem w ww. programie.

Więcej informacji o Programie RYŚ: www.wfos.krakow.pl


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.