Gdzie zgłosić szkodę łowiecką?

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz 651), wnioski o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. w przypadku gminy Tuchów do Burmistrza Tuchowa.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Tuchów, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

a) przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy tj. sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla;
b) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego tj. koła łowieckiego;
c) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda;
d) przedstawiciel organu wykonawczego gminy (burmistrza) lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (sołtys lub przewodniczący zarządu osiedla) właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy (sołectwa lub osiedla).

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie) w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ratusz, pokój nr 4, wejście od strony dziedzińca lub telefonicznie 14 6525 218 wew. 19 u p. Beaty Nowak, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Druk wniosku o szacowanie szkód łowieckich można pobrać tutaj.
Z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw można zapoznać się tutaj.

Dane kontaktowe do kół łowieckich, które uczestniczą w zespołach do szacowania szkód łowieckich znaleźć można na stronach internetowych Małopolskiej Izby Rolniczej – kliknij tutaj oraz kół łowieckich.

W celu uzyskania informacji na terenie jakiego koła łowieckiego wystąpiła szkoda można posłużyć się mapą obwodów łowieckich w Małopolsce zamieszczoną na stronie internetowej: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ w menu (w górny lewy róg ekranu) Wybierz mapę /Rolnictwo/Obwody łowieckie oraz poniższymi danymi o kołach łowieckich działających na terenie gminy Tuchów:
– „Dzik” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 83 (http://kldzik.pl/)
– „Podgórskie” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 102 (brak strony internetowej)
– „Hejnał” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 128 (http://hejnal.tarnow.pl/)
– „Dzik” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 129 (http://kldzik.pl/)
– „Jaźwiec” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 130, (brak strony internetowej)


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.