Gminny program rewitalizacji

WstępSzanowni Państwo

Miasto i gmina Tuchów przystąpiły do opracowania Programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020. Z jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli nam w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej, z drugiej – stwarza szansę, by prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji nad tym, co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilne do zrealizowania.

Bardzo zależy mi, jako burmistrzowi Tuchowa, żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projektach infrastrukturalnych, ale abyśmy w naszej wspólnej refleksji o rozwoju Tuchowa pamiętali o budowaniu solidarnej, lokalnej tożsamości; o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy wkroczyli w nowy etap budowania współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za los naszych małych, lokalnych wspólnot i wspólnoty całej gminy; żebyśmy z nową energią tworzyli obywatelskie społeczeństwo Tuchowa z troską i odpowiedzialnością za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, naszego braterskiego zainteresowania.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji. Chciałbym, żeby był on wielostopniowy i zaangażował jak największą liczbę mieszkańców Tuchowa. To Wy, Państwo wiecie najlepiej, czego najbardziej potrzeba w każdej miejscowości, przysiółku, na każdej ulicy. Chcemy, by powstający dokument był okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Licząc na Państwa zaangażowanie,pozostaję z wyrazami szacunku,
Adam Drogoś
Burmistrz Tuchowa

Dlaczego rewitalizacja
Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza – wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej – spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.
Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Dla kogo
Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.
Program rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Kompleksowość
Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Tuchów, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych.

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji
Koncentracja – działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.
Partycypacja – stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych

Konsultacje
Zarządzenie nr 87/2017 Burmistrza Tuchowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2017 – 2023

• Burmistrz Tuchowa ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr XXI/138/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Czytaj więcej

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
W dniach od 6 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023.

Informacje po konsultacjach:
1. Raport z konsultacji społecznych
2. Gminny program rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
3. Mapa gminy Tuchów obrazująca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Tuchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023.

Burmistrz Tuchowa przystąpił do opracowywania projektu Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Tuchów na lata 2016-2023. Gminny program rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
– mieszkańcy gminy,
– mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
– organy władzy publicznej;
– inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku w formie:
– zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 6 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 r.;
– zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pokój nr 15, adres poczty elektronicznej: w.chrzanowski@tuchow.pl, w godzinach pracy urzędu;
– spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 – 10.30 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023.

Materiały tj. projekt Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016 – 2023
Gminny program rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
Mapa gminy Tuchów obrazująca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno – przestrzennych obszaru rewitalizacji
Formularz konsultacji społecznych

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację projektu programu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Ogłoszenie w BIP – kliknij tutaj.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 sierpnia 2016 do 29 września 2016 roku w formie:
• spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 5 września o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ulica Rynek 1, 33-170 Tuchów pok. nr 10. Podczas spotkania można zapoznać się z uchwałą w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 29 sierpnia do 29 września 2016 r.;
• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, pokój nr 15, e-mail: w.chrzanowski@tuchow.pl, w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik nr 1: Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Tuchów
Załącznik nr 2: Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych gminy Tuchów wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Tuchów

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów – zaproszenie do udziału

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji (08.06.2016)

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Tuchów

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Prezentacja dot. programu rewitalizacji dla gminy Tuchów z dnia 26 stycznia 2016 r.

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 stycznia 2016 do 23 lutego 2016 roku w formie:
• warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się 26 stycznia o godz. 9.00 w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10 podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 22 stycznia do 23 lutego 2016 r.;
• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, pokój nr 15, adres poczty elektronicznej: w.chrzanowski@tuchow.pl, w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Załącznik nr 1: Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Tuchów
Załącznik nr 2: Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych gminy Tuchów wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Tuchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Tuchów

Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 stycznia 2016 do 23 lutego 2016 roku w formie:
• warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się 26 stycznia o godz. 9.00 w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 22 stycznia do 23 lutego 2016 r.;
• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ulica Rynek 1, 33-170 Tuchów, e-mail: w.chrzanowski@tuchow.pl, tel.: 14 6525 176 wew. 46 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem
2. Formularz konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów – zaproszenie do udziału

Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – zaproszenie do udziału

Zaproszenie na drugie warsztaty rewitalizacyjne

Zaproszenie na pierwsze warsztaty rewitalizacyjne


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.