Gospodarka odpadami

Odpady stałe
WFOSiGW w Krakowie Poniżej przedstawiamy informację na temat nowego systemu gospodarowania opadami. 1 stycznia 2012 roku weszła w życia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Gmina ma 18 miesięcy (do 1 lipca 2013 roku) na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przyjęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za ich odbiór i zagospodarowanie.
Rada Miejska w Tuchowie określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Mieszkańcy mogą zasięgnąć informacji w Biurze Obsługi Klienta (ratusz, parter, pok. nr 7) na temat zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz pobrać, wypełnić i złożyć obowiązkową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pracownicy biura pomogą także w wypełnieniu deklaracji lub przekażą wzór jej wypełnienia. Informację na temat deklaracji można także uzyskać telefonicznie (14 6525 176 w. 10 i 11).

Harmonogramy odbioru odpadów na 2017 rok:
– Buchcice
– Burzyn
– Dąbrówka Tuchowska
– Jodłówka Tuchowska
– Karwodrza
– Łowczów
– Lubaszowa
– Meszna Opacka
– Piotrkowice
– Siedliska
– Trzemesna
– Zabłędza

Tuchów:
– ulice: Chopina, Działkowiczów, Wróblewskiego, Szafera, Okólna, Rolnicza, Leśna, Brzozówki, Rynek, Jana III Sobieskiego, Ogrodowa, Głęboka, Kościuszki, Łowiecka, Ziołowa.
– ulice: Daszyńskiego, Zielona, Podwale, Kąpielowa, Krótka, Piotrowskiego, Mickiewicza, Widok, Pogodna, Rozwadowskich, Paderewskiego.
– ulice: Długa, Stawarza, Drelicharza, Młyńca.
– ulice: Graniczna, Wysoka, Warzywna, Partyzantów, Św. Józefa, Wałęgi, Ryglicka, Rzeczna, Wołowa, Owocowa, Daleka, Górna, Promienna, Strzelecka.
– ulice: Kopernika, Konopnickiej, 650-lecia, Kazimierza Wielkiego, Dzierżona, Wyszyńskiego, Słoneczna, Jasna, Prusa, Kolejowa, Polna, Reymonta, Żeromskiego, Jana Pawła II, Wspólna, Szpitalna, Sikorskiego.
– ulice: Tarnowska, Nowa, Przedmieście Górne.
zabudowa wielorodzinna.

Pobierz dokumenty:
Pobierz deklarację
Pobierz plakat na temat segregacji odpadów
Pobierz ulotkę na temat segregacji odpadów

Opłaty i terminy
– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki.
– Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady posegregowane) wynosi 8,00 złotych miesięcznie.
– Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (odpady nieposegregowane) od dnia 01.04.2017 r. wynosi 20,00 złotych miesięcznie.
– Liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji.

– Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w następujących terminach:
a) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości,
b) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry bez wezwania, w terminach kwartalnych do :
1) 31 marca danego roku – za styczeń, luty (z dołu), marzec (w marcu),
2) 30 czerwca danego roku – za kwiecień, maj (z dołu), czerwiec (w czerwcu),
3) 30 września danego roku – za lipiec, sierpień (z dołu), wrzesień (we wrześniu),
4) 5 grudnia danego roku – za październik, listopad (z dołu), grudzień (w grudniu).

W przypadkach, gdy w miesiącu grudniu danego roku zaistnieją okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości lub nastąpi zmiana danych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty w wyższej wysokości, termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami lub opłaty zmienionej – podwyższonej wysokości za miesiąc grudzień danego roku, określa się do dnia 15 stycznia roku następnego.

– Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem, wpłatą na rachunek bankowy lub wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, na indywidualne rachunki bankowe wskazane w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dany rok.
– Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców.
– Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Warto wiedzieć!
– Odpady należy gromadzić zgodnie ze złożoną deklaracją, tj. segregowane lub zmieszane.
– Odpady będą odbierane przez firmę (operatora) zgodnie z harmonogramem.
– W ramach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie będą odbierane:
a) azbest,
b) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.
– Odbiorca odpadów będzie organizował zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku.
– Zakupu pojemników na odpady zmieszane, w przypadku gdy odbiór odpadów odbywał się będzie bezpośrednio z nieruchomości, dokonują właściciele na koszt własny.
– Nowe worki na poszczególne rodzaje odpadów będą przekazywane przez operatora w zamian za wypełnione odpadami worki.
– Wystawione do odbioru worki powinny być:
a) wypełnione,
b) zawiązane.
– Wszystkie odpady gromadzone i posegregowane można będzie dostarczyć do wyznaczonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminach określonych przez ich odbiorcę.

Kampania sfinansowana przez Urząd Miejski w Tuchowie przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie.

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, Cmentarna,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa
– Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podegrodzie 8b
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31

3. Poziomy recyklingu
za 2012 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18,4 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0 %
za 2013 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 46,8 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 24,15 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %
za 2014 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 57,27 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 22 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 88,6 %

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Tuchów, ul. Długa nr 14/1
Czynny:
– poniedziałek – piątek 8:00–16:00
– sobota – 8:00–13:00

5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Zbiórki „elektrośmieci” organizowane są dwa razy do roku. Stosowna informacja dla mieszkańców, o możliwości przekazania zużytego sprzętu pojawiać się będzie na stronie gminy www.tuchow.pl

Ponadto informujemy, że „elekrośmieci” można dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Tuchów, ul. Długa nr 14/1.

6. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów:
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11

– TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

– Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.
33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3

– CONTEKO Spółka z o.o.
33-130 Radłów, ul.Woleńska 15

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp.z o.o.
30-740 Kraków, ul.Półłanki 64

– Spółka Komunalna Drzecze Białej Sp.z o.o.
33-170 Tuchów, ul.Jana III Sobieskiego 69c

– GULIMEX Grzegorz Gut
33-170 Tuchów, ul.Zielona 6

Oto kolory worków i odpady, jakie należy w nich umieszczać:

Żółty

Niebieski

Brązowy

Zielony

Czarny

Nieczystości płynne
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Tuchów:

1. Spółka Komunalna”Dorzecze Białej”– Tuchów ul.Jana III Sobieskiego 69c – tel.14 652 53 79

2. F.H.U. ZBYSZKO, Zbigniew Ciurej – Poręba Radlna 61A/1 – tel. 694-978-420

3. F.H.U. Małgorzata Kozioł – Siedliska 113C tel. 510-633-485

4. F.H.U.”DORA” Janusz Kras – Chojnik 286 tel. 514-440-820


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.