Gospodarka odpadami

Odpady stałe

Informację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (ratusz, parter, pok. nr 7), gdzie można również pobrać, wypełnić i złożyć obowiązkową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pracownicy biura pomogą w wypełnieniu deklaracji lub przekażą wzór jej wypełnienia.
Informacja telefoniczna: 14 6525 176 wew. 10, 11 lub 56.

Pobierz dokumenty:
– wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a. ważny do 29 stycznia 2020 r.
b. ważny od 29 stycznia 2020 r.

– harmonogramy odbioru odpadów
harmonogram odbioru odpadów w 2020 r.

Opłaty i terminy
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki,

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady posegregowane) wynosi: od 01.07.2019 r. do 31.01.2020 r. – 15,00 złotych miesięcznie/mieszkańca,

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady posegregowane) wynosi: od 01.02.2020 r. – 21,00 złotych miesięcznie/mieszkańca,

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny może zostać obniżona do 19 złotych miesięcznie/mieszkańca w sytuacji kiedy mieszkaniec kompostuje bioodpady w kompostowniku przydomowym. Stawka przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
– zmiana wysokości stawki nie rodzi konieczności składania deklaracji, ponieważ do właścicieli, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości tej opłaty, wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o ilości osób zamieszkałych,

– właścicielowi nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona stawka opłaty podwyższonej – 42 złote miesięcznie,

– liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość ustalana jest na podstawie deklaracji, przy czym prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracji w ramach czynności sprawdzających,

– właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w następujących terminach:

> 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

> 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców);

– po złożeniu pierwszej deklaracji właścicielowi nieruchomości przesłana zostanie informacja o wysokości opłaty wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry bez wezwania, w terminach kwartalnych do:

> 31 marca danego roku za styczeń, luty (z dołu), marzec (w marcu),

> 30 czerwca danego roku za kwiecień, maj (z dołu), czerwiec (w czerwcu),

> 30 września danego roku za lipiec, sierpień ( z dołu), wrzesień (we wrześniu),

> 5 grudnia danego roku za październik, listopad ( z dołu), grudzień ( w grudniu).

W przypadkach, gdy w miesiącu grudniu danego roku zaistnieją okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości lub nastąpi zmiana danych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty w wyższej wysokości, termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami lub opłaty w zmienionej – podwyższonej wysokości za miesiąc grudzień danego roku, określa się do dnia 15 stycznia roku następnego.

– właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem, wpłatą na indywidualny rachunek bankowy lub wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Tuchowie,

– od wpłat dokonywanych w Oddziale Banku Spółdzielczego w Biecz Filia w Tuchowie – bank nie pobiera dodatkowych opłat, przedsiębiorca wyłoniony przez gminę, w drodze przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców,

– przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców,

– Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającą firmę (operatora).

Warto wiedzieć!
– odpady należy gromadzić zgodnie ze złożoną deklaracją, tj. segregowane lub zmieszane.
– odpady będą odbierane przez operatora zgodnie z harmonogramem.
– w ramach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie będą odbierane:
a) azbest,
b) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.
– odbiorca odpadów będzie organizował zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku.
– zakupu pojemników na odpady zmieszane, w przypadku gdy odbiór odpadów odbywał się będzie bezpośrednio z nieruchomości, dokonują właściciele na koszt własny.
– nowe worki na poszczególne rodzaje odpadów będą przekazywane nieodpłatnie przez operatora w zamian za wypełnione odpadami worki.
– wystawione do odbioru worki powinny być:
a) wypełnione,
b) zawiązane.
– wszystkie odpady gromadzone i posegregowane można będzie dostarczyć do wyznaczonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminach określonych przez ich odbiorcę.

Kampania sfinansowana przez Urząd Miejski w Tuchowie przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie.

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, Cmentarna,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa
– Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podegrodzie 8b
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31

3. Poziomy recyklingu
za 2012 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18,4 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0 %
za 2013 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 46,8 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 24,15 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %
za 2014 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 57,27 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 22 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 88,6 %

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Tuchów, ul. Długa nr 51d
tel. 509 170 028
Czynny:
– poniedziałek – piątek 8:00–16:00
– sobota – 8:00–13:00

5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Zbiórki „elektrośmieci” organizowane są dwa razy do roku. Stosowna informacja dla mieszkańców, o możliwości przekazania zużytego sprzętu pojawiać się będzie na stronie gminy www.tuchow.pl

Ponadto informujemy, że „elekrośmieci” można dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Tuchów, ul. Długa 51D.

6. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów:
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11

– TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

– Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.
33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3

– CONTEKO Spółka z o.o.
33-130 Radłów, ul.Woleńska 15

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp.z o.o.
30-740 Kraków, ul.Półłanki 64

– Spółka Komunalna Drzecze Białej Sp.z o.o.
33-170 Tuchów, ul.Jana III Sobieskiego 69c

– GULIMEX Grzegorz Gut
33-170 Tuchów, ul.Zielona 6

Nieczystości płynne
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Tuchów:

1. Spółka Komunalna”Dorzecze Białej”– Tuchów ul.Jana III Sobieskiego 69c – tel.14 652 53 79

2. F.H.U. ZBYSZKO, Zbigniew Ciurej – Poręba Radlna 61A/1 – tel. 694-978-420

3. F.H.U. Małgorzata Kozioł – Siedliska 113C tel. 510-633-485

4. F.H.U.”DORA” Janusz Kras – Chojnik 286 tel. 514-440-820

5. F.H.U. Maciej Komendancki – Karwodrza 90B, tel. 513-925-381

Zasady segregacji

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Pojemnik (worek) niebieski oznaczony napisem „Papier” to m.in.:
 TAK  – opakowania z papieru, kartonu i tektury (także falistej)
– gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery
– papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty
– torebki papierowe, papier pakowy

 NIE  – zabrudzony, zatłuszczony papier
– papier powlekany folią
– paragony, kalka
– wielomateriałowe odpady opakowaniowe (np. kartony po mleku i napojach)
– zużyte materiały higieniczne (np. pampersy, tampony, pieluchy)
– worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
– odzież i obuwie

PRZED WRZUCENIEM USUŃ ZSZYWKI, METALOWE ORAZ PLASTIKOWE CZĘŚCI
WRZUCANY PAPIER MUSI BYĆ SUCHY

Pojemnik (worek) żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” to m.in.:

 TAK  – opróżnione i zgniecione butelki po napojach typu PET
– opakowania plastikowe po: chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), produktach spożywczych (sosach, syropach, olejach spożywczych)
– wielomateriałowe odpady opakowaniowe (np. kartony po mleku i napojach)
– plastikowe zakrętki, torebki, worki, koszyczki, reklamówki i inne folie
– opróżnione puszki po napojach, sokach, konserwach
– metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
– folia aluminiowa
– złom żelazny i metale kolorowe

 NIE  – zużyte baterie i akumulatory oraz sprzęt RTV i AGD
– butelki i pojemniki z zawartością
– butelki i pojemniki po smarach, olejach, płynach chłodniczych
– opakowania po środkach ochrony roślin
– opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych
– części samochodowe

ZGNIEĆ BUTELKĘ, PUSZKĘ PRZED WRZUCENIEM – ZAJMIE MNIEJ MIEJSCA
NIE MA POTRZEBY MYCIA ODPADÓW Z RESZTEK PRODUKTÓW

Pojemnik (worek) zielony oznaczony napisem „Szkło” to m.in.:

 TAK  – szklane butelki i słoiki po żywności
– szklane butelki po napojach
– szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 NIE  – szkło stołowe i żaroodporne
– ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, fajans i porcelana
– szyby okienne i zbrojone, lustra
– żarówki, świetlówki, reflektory
– termometry

ZALECA SIĘ WRZUCAĆ OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU, BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA

Pojemnik (worek) brązowy oznaczony napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji to m.in.:

 TAK  BIO – małe worki
– fusy po kawie i herbacie
– obierki i skórki z warzyw i owoców
– skorupki jajek
– zepsute przetwory warzywne i owocowe
– resztki żywności

BIO – duży worek
– trawa, liście, zrębki gałęzi, części roślin, trociny

 NIE  – odpady zwierzęce (kości, mięso i padlina, odchody)
– olej jadalny
– drewno impregnowane i malowane, płyty wiórowe i mdf
– popiół z węgla kamiennego
– ziemia i kamienie
– pieluchy jednorazowe i inne artykuły higieniczne

BIOODPADY MOŻNA ZAGOSPODAROWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE (KOMPOSTOWANIE)

ODPADY MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE W WORKU BRĄZOWYM WYŁĄCZNIE W TOREBKACH PAPIEROWYCH LUB INNYCH OPAKOWANIACH BIODEGRADOWALNYCH

GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW ODBIERANE SĄ TYLKO W PSZOK

Pojemnik (worek) czarny – odpady pozostałe po segregacji
 TAK  odpady pozostałe po segregacji, które nie mogły zostać umieszczone w poszczególnych grupach np.:
– zużyte materiały higieniczne (np. pampersy, tampony, pieluchy)
– zabrudzone worki, reklamówki, opakowania, papier
– paragony, kalki
– szkło stołowe i żaroodporne (np. rozbite szklanki)
– ceramika, doniczki, fajans i porcelana

 NIE  – odpady niebezpieczne, które oddajemy na PSZOK
– odpady podlegające recyklingowi,

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ UMIESZCZANE BEZPOŚREDNIO W KUBLE

Worek przezroczysty – popiół

 TAK  – zimny żużel, popiół pochodzący z procesów spalania
 NIE  – gorący żużel i popiół pochodzący z procesów spalania

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuchowie przy ul. Długiej są:

– papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, szkło płaskie (bez zanieczyszczeń), opakowanie wielomateriałowe, z drewna, metale (w tym opakowaniowe)
– opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, w tym: pod ciśnieniem (np. lakiery do włosów i dezodoranty w sprayu), po: smarach, olejach i płynach chłodniczych, rozpuszczalnikach i farbach
– przeterminowane leki, strzykawki i igły w opakowaniach ochronnych
– chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza, żywice)
– zużyte baterie i akumulatory (pojemniki na baterie znajdują się również w sklepach, szkołach i ratuszu – korytarz na parterze)
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– odzież i tekstylia, buty (dobra odzież powinna trafić do pojemników CARITAS bądź na zbiórki na cele charytatywne)
– zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t (w ilości do 8 sztuk rocznie)
– gruz betonowy i ceglany (bez limitu)
– odpady komunalne ulegające biodegradacji

NA PSZOK NIE SĄ PRZYJMOWANE:
– odpady zmieszane
– odpady zawierające azbest
– zmieszane odpady z budowy, remontu , demontażu, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub remont
– części samochodowe
– opony z pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych
– odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji
– odpady w opakowaniach cieknących
– odpady poprodukcyjne


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.