Gospodarka odpadami

Odpady stałe

Informację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (ratusz, parter, pok. nr 7), gdzie można również pobrać, wypełnić i złożyć obowiązkową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pracownicy biura pomogą w wypełnieniu deklaracji lub przekażą wzór jej wypełnienia.
Informacja telefoniczna: 14 6525 176 wew. 10, 11 lub 56.

Pobierz dokumenty:
– deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– harmonogramy odbioru odpadów

Opłaty i terminy
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonej stawki,

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady posegregowane) wynosi: od 01.07.2019 r. – 15,00 złotych miesięcznie (do 30.06.2019 r. obowiązywała stawka – 10,00 złotych miesięcznie),

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (odpady nieposegregowane) wynosi: od 01.07.2019 r. – 30,00 złotych miesięcznie (do 30.06.2019 r. obowiązywała stawka 20,00 złotych miesięcznie),

– zmiana wysokości stawki nie rodzi konieczności składania deklaracji, ponieważ do właścicieli, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości tej opłaty, wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o ilości osób zamieszkałych,

– liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość ustalana jest na podstawie deklaracji, przy czym prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w deklaracji w ramach czynności sprawdzających,

– właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w następujących terminach:

> 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości;

> 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców);

– po złożeniu pierwszej deklaracji właścicielowi nieruchomości przesłana zostanie informacja o wysokości opłaty wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę,

– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry bez wezwania, w terminach kwartalnych do:

> 31 marca danego roku za styczeń, luty (z dołu), marzec (w marcu),

> 30 czerwca danego roku za kwiecień, maj (z dołu), czerwiec (w czerwcu),

> 30 września danego roku za lipiec, sierpień ( z dołu), wrzesień (we wrześniu),

> 5 grudnia danego roku za październik, listopad ( z dołu), grudzień ( w grudniu).

W przypadkach, gdy w miesiącu grudniu danego roku zaistnieją okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości lub nastąpi zmiana danych, stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty w wyższej wysokości, termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami lub opłaty w zmienionej – podwyższonej wysokości za miesiąc grudzień danego roku, określa się do dnia 15 stycznia roku następnego.

– właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą przelewem, wpłatą na indywidualny rachunek bankowy lub wpłatą w kasie Urzędu Miejskiego w Tuchowie,

– od wpłat dokonywanych w Oddziale Banku Spółdzielczego w Biecz Filia w Tuchowie – bank nie pobiera dodatkowych opłat, przedsiębiorca wyłoniony przez gminę, w drodze przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców,

– przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywne zebrane od mieszkańców,

– Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającą firmę (operatora).

Warto wiedzieć!
– odpady należy gromadzić zgodnie ze złożoną deklaracją, tj. segregowane lub zmieszane.
– odpady będą odbierane przez operatora zgodnie z harmonogramem.
– w ramach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie będą odbierane:
a) azbest,
b) odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.
– odbiorca odpadów będzie organizował zbiórki odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku.
– zakupu pojemników na odpady zmieszane, w przypadku gdy odbiór odpadów odbywał się będzie bezpośrednio z nieruchomości, dokonują właściciele na koszt własny.
– nowe worki na poszczególne rodzaje odpadów będą przekazywane nieodpłatnie przez operatora w zamian za wypełnione odpadami worki.
– wystawione do odbioru worki powinny być:
a) wypełnione,
b) zawiązane.
– wszystkie odpady gromadzone i posegregowane można będzie dostarczyć do wyznaczonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminach określonych przez ich odbiorcę.

Kampania sfinansowana przez Urząd Miejski w Tuchowie przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie.

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
– Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8,
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, Cmentarna,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna
– Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa
– Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podegrodzie 8b
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 33-100 Tarnów, ul. Cmentarna 31

3. Poziomy recyklingu
za 2012 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18,4 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0 %
za 2013 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 46,8 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 24,15 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %
za 2014 rok:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 57,27 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 22 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 88,6 %

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o.
tel./fax. 14 621-05-62
biuro@dorzeczebialej.pl
www.dorzeczebialej.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Tuchów, ul. Długa nr 51d
tel. 509 170 028
Czynny:
– poniedziałek – piątek 8:00–16:00
– sobota – 8:00–13:00

5. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Zbiórki „elektrośmieci” organizowane są dwa razy do roku. Stosowna informacja dla mieszkańców, o możliwości przekazania zużytego sprzętu pojawiać się będzie na stronie gminy www.tuchow.pl

Ponadto informujemy, że „elekrośmieci” można dostarczać indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Tuchów, ul. Długa nr 14/1.

6. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuchów:
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11

– TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46

– Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.
33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3

– CONTEKO Spółka z o.o.
33-130 Radłów, ul.Woleńska 15

– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp.z o.o.
30-740 Kraków, ul.Półłanki 64

– Spółka Komunalna Drzecze Białej Sp.z o.o.
33-170 Tuchów, ul.Jana III Sobieskiego 69c

– GULIMEX Grzegorz Gut
33-170 Tuchów, ul.Zielona 6

Nieczystości płynne
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Tuchów:

1. Spółka Komunalna”Dorzecze Białej”– Tuchów ul.Jana III Sobieskiego 69c – tel.14 652 53 79

2. F.H.U. ZBYSZKO, Zbigniew Ciurej – Poręba Radlna 61A/1 – tel. 694-978-420

3. F.H.U. Małgorzata Kozioł – Siedliska 113C tel. 510-633-485

4. F.H.U.”DORA” Janusz Kras – Chojnik 286 tel. 514-440-820

Zasady segregacji

Od 1 stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady wielomateriałowe tj. kartoniki po mleku i napojach muszą być umieszczone w pojemniku (worku) żółtym oznaczonym napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach:

Pojemnik (worek) niebieski oznaczony napisem „Papier” to m.in.:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.
Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:
• papier powlekany folią i kalka;
• kartony po mleku i napojach;
• pieluchy jednorazowe i podpaski;
• pampersy i podkładki;
• worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
• tapety;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pojemnik (worek) żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” to m.in.:
• butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);
• opakowania po produktach spożywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• styropian;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników;
• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:
• strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
Pojemnik (worek) zielony oznaczony napisem „Szkło” to m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:
• szkło stołowe – żaroodporne;
• ceramika, doniczki;
• znicze z zawartością wosku;
• żarówki i świetlówki;
• szkło kryształowe;
• reflektory;
• nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
• termometry i strzykawki;
• monitory i lampy telewizyjne;
• szyby okienne i zbrojone;
• szyby samochodowe;
• lustra i witraże;
• fajans i porcelana
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
Pojemnik (worek) brązowy oznaczony napisem „BIO” – odpady ulegające biodegradacji to m.in.:
• gałęzie drzew i krzewów;
• liście, kwiaty i skoszona trawa;
• trociny i kora drzew;
• owoce, warzywa itp.
• odpady kuchenne
Nie powinno się wrzucać do odpadów BIO:
• kości zwierząt;
• mięso i padlina zwierząt;,
• olej jadalny;
• drewno impregnowane;
• płyty wiórowe i MDF;
• leki;
• odchody zwierząt;
• popiół z węgla kamiennego;
• inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuchowie przy ul. Długiej są:
• papier,
• szkło,
• metal,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłączając azbest),
• zużyte opony,
• tekstylia,
• odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, w szczególności opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowań po aerozolach, po środkach ochrony roślin i nawozach,
• żarówki, świetlówki.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.