Ochrona powietrza | Tuchów - warto zobaczyć

Ochrona powietrza

Edukacja
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Problem ten dotyczy również Tuchowa. Urząd Miejski w Tuchowie rozpoczyna kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość mieszkańców na temat związany z zanieczyszczeniem powietrza.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na nasze zdrowie. W ramach kampanii edukacyjnej zaplanowano również spotkania w szkołach oraz z mieszkańcami, konferencje, spotkania i inne wydarzenia. Wykorzystywane będą wszelkie kanały informacyjne: media, prasa, internet i plakaty.

Na stronie Tuchowa zamieszczone zostały dwa nowe działy dla mieszkańców: OCHRONA POWIETRZA i JAKOŚĆ POWIETRZA. Zachęcamy do zapoznania się z ich zawartością. Szczególnie polecamy zapoznać się z możliwościami dofinansowania wymiany pieców, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych energii. Znajdują się tam też informacje dotyczące monitorowania jakości powietrza – aplikacje mobilne, strony www i inne.
Kliknij, aby zapoznać się z broszurą informacyjną.
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu
Uchwała antysmogowa – pytania i odpowiedzi

Czystość powietrza zależy od nas samych. Nikt nie poprawi jakości powietrza bez naszej wspólnej pracy. Nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci zależy od nas!

Nie pal śmieci! Nie spalaj niskiej jakości paliw! Wykorzystuj efektywne metody ogrzewania swojego domu! Korzystaj z odnawialnych energii!
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach, ponieważ w panujących tam warunkach spalanie przebieg w zbyt niskiej temperaturze (180-500 st. C) i przy zbyt małym dostępie tlenu. W wyniki takiego spalania powstają szkodliwe dla zdrowia substancje rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady z tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny przeznaczony do recyklingu.

Działania edukacyjne są prowadzone w ramach funkcjonowania Ekodoradcy – realizacja projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Malopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere – LIFE14 IPE PL 021 / LIFE IP MAŁOPOLSKA.
Podsumowanie działań edukacyjnych:
– Wydanie 10 000 ulotek edukacyjnych „Smog albo zdrowie”, które trafiły do wszystkich gospodarstw domowych wraz z korespondencją podatkową.
– Wydanie i dystrybucja 500 broszur informacyjnych na temat zanieczyszczenia powietrza
– Utworzenie podstrony Ochrona powietrza i Jakość powietrza na oficjalnej stronie Tuchowa.
Organizacja konkursu plastycznego „Skutki smogu w gminie Tuchów” przez inicjatywę „Powietrze Tuchów”
Lekcje w szkołach z informacjami na temat smogu – przygotowanie prac plastycznych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Lubaszowej i Zespołu Szkół w Siedliskach – styczeń 2017
Organizacja wraz z „Powietrze Tuchów” konferencji pt. „Czyste powietrze. Jak to zrobić?” w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie – 16 lutego 2017 r.
Bal ekologiczny pod hasłem „Smog albo zdrowie” w Zespole Szkół w Siedliskach, 23.02.2017 r.
Prelekcja dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie – 28.02.2017 r.
– Audycje, wystąpienia w radiu RDN, Radiu Kraków, artykuły w prasie lokalnej.
Razem sadzimy drzewa dla Tuchowa – 25.03.2017 r.
Spotkanie z uczniami w Zespole Szkół w Siedliskach – 28.03.2017 r.
Konkurs na audycję radiową w Radiu Kraków – 30.03.2017 r.

Czy wiesz, że:
– Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

– Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

– Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Wymiana kotła
Przy wymianie kotłów konieczne jest zastosowanie kotłów spełniających wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, a w przypadku korzystania ze środków unijnych – wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Kliknij, aby pobrać ankietę.

Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie:
http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Pamiętaj, że decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Możliwa pomoc dla mieszkańców może być zrealizowana poprzez następujące programy:
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie na dwa projektu – kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
– z programu PONE oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Można również skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy lub olejowy udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po realizacji inwestycji kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% kapitału dzięki środkom, które na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje o preferencyjnym kredycie dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie oraz bezpośrednio w bankach (Bank Ochrony Środowiska – tel. 12 628 45 00).

Poradnik:
12 zasad dobrego spalania paliw stałych
Lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

Opracowano w oparciu o stronę: http://powietrze.malopolska.pl/.

Termomodernizacja

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

CEL PROGRAMU:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
– posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez obojga małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.

W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Do programu nie mogą być zgłaszane:
– zadania/elementy zadań zakończone,
– budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 2009 r.

W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
– ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
– ocieplenia stropów piwnic,
– wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :
Element 1 – Ocieplenie ścian zewnętrznych – 150 zł brutto/ m2
Element 2 – Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami 150 zł brutto
Element 3 – Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą 150 zł brutto /m2
Element 4 – Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki) 400 zł brutto/m2

Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Intensywność dofinansowania:
– Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
– Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
– Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
– Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Koszty kwalifikowane:
– koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, itp.),
– inne koszty, o ile fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
– koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Koszty niekwalifikowane:
– koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
– zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
– wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
– nadzór inwestorski.

Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu o przyznaniu pożyczki.

Kontakt:
tel. 12 422 94 90 wewn. 4

Osoby do kontaktu:
Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – 883 318 930
Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) – 785 855 942
Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – 785 855 947
Renata Czerw (kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:
Katarzyna Bryzek – 785 855 938
Justyna Jesionek – 785 855 937
Janusz Sułowski – 785 855 603
Paweł Korczak – 785 855 524
Mariusz Sałęga – 785 855 930

Fotowoltaika, kolektory
Gmina Tuchów jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Kliknij, aby zapoznać się z prezentacją dotyczącą możliwości dofinansowania.

Kliknij, aby pobrać ankietę informacyjną.

Ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Ankieta jest wstępną formą przygotowania projektu i służy rozpoznaniu zainteresowania wśród mieszkańców.

Umowa dot. inspekcji technicznej


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.