Agroenergia – wsparcie dla rolników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidywane formy dofinansowania:

  • dotacje – dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, przy czym jedna dotacja może wynosić maksymalnie 800 tys. zł
  • pożyczka – na którą zarezerwowano 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł.

Na co można uzyskać dotację

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej:
– elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
– systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
– małe elektrownie wodne do 5 MWe
– źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
– kolektory słoneczne
– biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
– pompy ciepła
– towarzyszące magazyny energii

Alokacja:
Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 200 000 tys. zł, z podziałem na:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
  • dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł

Kwoty dotacji mogą wynosić maksymalnie do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.
Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć.

INFORMACJE O NABORZE:  NABÓR W TOKU , wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji dostępne pod linkiem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Sposób złożenia wniosku:
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4

Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/:
• wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
• oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,
bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.