Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Wymieniamy oświetlenie uliczne na LEDowe

Oświetlenie uliczne jest niezbędnym elementem infrastruktury wpływającej na poziom bezpieczeństwa w gminie. Stale rozwijająca się sieć oświetleniowa wpływa na poprawę widoczności pieszych, a także bezpieczeństwo naszego mienia. W ostatnich tygodniach uruchomione zostały kolejne latarnie przy ul. Leśnej, Brzozówki i Szafera.

Na terenie gminy Tuchów posiadamy ponad 1400 punktów oświetleniowych obsługiwanych przez Tauron Dystrybucja Serwis. Oprócz tego posiadamy własną infrastrukturę oświetleniową. Wszystkie montowane obecnie latarnie są wyposażone w oprawy LED.

Niestety istniejąca infrastruktura oświetleniowa generuje olbrzymie koszty zużycia energii, a także wpływa na tzw. zanieczyszczenie światłem. Analizując koszty utrzymania infrastruktury oraz zużycia energii, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek rozpoczęła rozmowy z operatorem sieci w celu wykonania analizy finansowej wymiany istniejącego oświetlenia (sodowego) na nowoczesne LED. W najbliższych tygodniach wykonany zostanie audyt istniejącej infrastruktury, który wskaże potrzeby i możliwości modernizacji. Na podstawie tego dokumentu zostaną podjęte decyzje dotyczące zakresu modernizacji i wyboru technologii.

Kompleksowa modernizacja wszystkich istniejących latarni w gminie Tuchów pozwoli na kilkudziesięcioprocentową redukcję kosztów energii elektrycznej. Wyniki audytu wskażą poziomy oszczędności i korzyści finansowe.

Otaczają nas coraz nowsze technologie. Gmina powinna podążać z postępem technologicznym, stąd nasze zainteresowanie modernizacją oświetlenia ulicznego. Nowoczesne oprawy LED pozwolą na sprawniejsze sterowanie oświetleniem, wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych i mienia, a także na poziom zanieczyszczenia światłem. Jestem pewna, że decyzja o modernizacji oświetlenia wpłynie w dłuższym okresie czasu na duże oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. Z niecierpliwością oczekujemy na wynik audytu, który pozwoli nam na podjęcie decyzji.

mówi Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Na fotografiach montaż nowego oświetlenia na ul. Leśnej, Brzozówki i Szafera.
Fot. Jerzy Odroniec

Kolejne laptopy trafią do uczniów

Gmina Tuchów pozyskała 115 000 zł z programu „Zdalna szkoła+” na zakup 46 laptopów niezbędnych do zdalnej edukacji.

Jest to drugie dofinansowanie jakie pozyskała Gmina Tuchów na zakup laptopów od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa.

Wysokość pozyskanego dofinansowania zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Przyznane środki finansowanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W poprzedniej edycji programu „Zdalna szkoła” Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie na zakup 27 laptopów.

Dzień Samorządowca: absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Tuchowa

Dnia 27 maja w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Tuchowie.

Głównym punktem programu było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek omówiła obszerny raport o stanie Gminy Tuchów, w którym przedstawiono w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport stanowi podstawę do udzielenia przez radę miejską wotum zaufania burmistrzowi.

Rada Miejska w Tuchowie po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Tuchów, oceniając pozytywnie dotychczasową pracę jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Tuchowa Magdalenie Marszałek wotum zaufania.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie dokumentów niezbędnych do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Skarbnik Gminy Szczepan Makarski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Tuchów za 2019 rok.

Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Rada Miejska w Tuchowie w drodze uchwały jednogłośnie udzieliła Magdalenie Marszałek absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Tuchów za 2019 rok.

Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 maja była też okazją do złożenia życzeń z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Życzę wszystkim radnym oraz pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych wszystkiego najlepszego. Niech Wasza codzienna praca przynosi Wam satysfakcję i zadowolenie, a życzliwość mieszkańców niech nigdy Was nie opuszcza.

Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa

Raport o stanie Gminy Tuchów za 2019 r.

Raport o stanie gminy opracowywany jest corocznie i obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Raport stanowi podstawę do udzielenia lub nieudzielenia przez radę gminy wotum zaufania burmistrzowi. Zanim jednak do tego dojdzie nad Raportem przeprowadza się debatę na tzw. sesji absolutoryjnej rady gminy, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Zgłoszenie można złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, tj. w budynku ratuszu (parter – okienko obsługowe). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Debatę nad Raportem zaplanowano na sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 27 maja 2020 r.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, których działalność została znacząco ograniczona lub wstrzymana z powodu SARS-COVID-2:

  • Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatków,
  • Umorzenie zaległości podatkowych.

Wniosek o umorzenie zaległości może być złożony po upływie terminu płatności, kiedy na koncie podatnika figuruje zaległość podatkowa, np. dla raty majowej – od 18 maja.

Do złożenia wniosku o ww. ulgi można wykorzystać formularz “wniosek COVID”:

Dokumenty wymagane do wniosku w zależności od rodzaju pomocy publicznej:

“COVID”

Jeśli podatnik utracił płynność finansową w wyniku epidemii i nie był on na 31.12.2019 r w trudnej sytuacji, to może wnioskować o pomoc na wsparcie gospodarki w kontekście epidemii COVID-19. Jest to formuła uproszczona. Do wniosku w tej formule należy dołączyć wypełniony formularz do pomocy publicznej COVID. Do udokumentowania utraty płynności podatnik VAT może złożyć deklaracje VAT za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019. Jeśli wnioskodawca jest podatnikiem VAT nie jest, może złożyć ewidencje sprzedaży za ww. okresy.  

“De minimis”

W przypadku, gdy przedsiębiorca na 31.12.2019 r posiadał zaległości, do wniosku dołącza wypełniony  formularz de minimis, kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis  uzyskanej w okresie ostatnich trzech lat, tj. za lata 2018, 2019, 2020, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, a ponadto dokumenty potwierdzające sytuację finansową, np. oświadczenie o sytuacji materialnej, ostatnie zeznanie PIT, CIT,  bilans,sprawozdanie finansowe, a na udokumentowanie wpływu COVID: deklaracje VAT lub ewidencje sprzedaży za okres trzech miesięcy 2020 roku, poprzedzających złożenie wniosku i z analogicznego okresu roku 2019.

Utrudnienia na ul. Kościuszki, Ogrodowej, Widok i Rynek

Dnia 7 i 8 maja częściowo zamknięta będzie ulica Kościuszki, Ogrodowa oraz Widok z uwagi na prowadzone prace naprawczo-konserwacyjne studzienek ściekowych i nawierzchni asfaltowej. Równocześnie informujemy, że w piątek 8 maja prowadzone będą prace konserwacyjne ul. Rynek oraz sąsiednich ulic.

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o nieparkowanie samochodów na wyżej wymienionych ulicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że w sytuacji kiedy nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. z powodu powrotu osób z zagranicy lub powrotu studentów mieszkających na co dzień w akademikach i w prywatnych kwaterach, konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie – w Biurze Obsługi Klienta (ratusz) lub przesłać pocztą.

Kliknij, aby pobrać wzór deklaracji.

Żegnamy Daniela Słowika

Daniel Słowik
dyrektor biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Z przykrością i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Daniela Słowika,
dyrektora biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Tuchowie,
naszego współpracownika, kolegi, przyjaciela.

Ambitny i skromny, a także uprzejmy, uczynny, kompetentny i obowiązkowy.
Dziękujemy za Twoją sumienną pracę. Będzie nam Ciebie brakowało.
Pozostawiłeś pustkę, jednak na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Z bólem żegnają:

Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z Prezesem Januszem Kowalskim
Członkowie i Pracownicy Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
Pracownicy Urzędu Miejskiego i Domu Kultury w Tuchowie
Burmistrz Tuchowa, Magdalena Marszałek
Burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn
Wójt Gminy Gromnik, Bogdan Stasz
Wójt Gminy Szerzyny, Grzegorz Gotfryd
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Marek Karaś

Skip to content