Pozyskane fundusze

Gmina Tuchów prowadzi aktywną działalność na rzecz pozyskiwania funduszy pomocowych, pozabudżetowych. Środki te zasilają budżet gminy zarówno na zadania inwestycyjne, jak i tzw. „projekty miękkie” (szkoleniowe, społeczne).

Aktualnie Gmina Tuchów realizuje następujące zadania ze środków Unii Europejskiej:

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego - w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim - na terenie Gminy Tuchów
Niebawem znajdą się tutaj informacje na temat tego projektu

Centrum Usług Wspólnych
Tytuł projektu: Centrum Usług Wspólnych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 2: Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1: E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.1: Elektroniczna administracja
Numer i data umowy: RPMP.02.01.01-12-0034/16-00-XVII/18/FE/16 z 23.11.2016
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 9 958 800 zł
Wysokość dotacji: 6 200 565,81 zł
Wartość projektu dla Tuchowa: 119 300 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 76 782,93 zł

Lider: Gmina Miasta Tarnów
Partner: Gmina Tuchów + 20 partnerów

Projekt ma na celu zintegrowanie platform samorządowych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Dzięki projektowi skorzystają także mieszkańcy. Dzięki intuicyjnej aplikacji będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa załatwiana przez nich w danym urzędzie. Każdy z mieszkańców bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić tzw. obiegówkę mieszkańca, czyli stan wszystkich swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu dowie się, czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem od gruntów czy wieczystym użytkowaniem. Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm administracyjnego informowania dzień przed/dzień po. Oznacza to, że w przypadku zbliżania się terminu płatności, mieszkańcy otrzymają przypomnienie, a jeśli nie uregulują należności w terminie, sms poinformuje o tym, że termin do zapłaty minął.
Powstanie oczywiście nowoczesna serwerownia oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Samo Centrum Usług Wspólnych ma zostać uruchomione pod koniec 2018 roku.

Głównym celem projekt-u jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Do projektu przystąpiły 22 instytucje samorządowe z subregionu tarnowskiego i podległe im jednostki takie, jak: szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej.
CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami.
Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach.

Pomysłodawcą powstania CUW było miasto Tarnów, w projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 10: Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2: Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.3: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Numer i data umowy: IXH/68/EK/17 z 20.04.2017 roku
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.06.2020
Wartość projektu dla Tuchowa: 102 418,12 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 92 176,31 zł

Lider: Województwo Małopolskie
Partner: Organy prowadzące gimnazja z województwa małopolskiego, w tym Gmina Tuchów
Partner koncepcyjno-merytorycznym: CPiP PK.

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach.

Planowane do realizacji zadania:
– Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach.
– Zadania w SPInKa-ch realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego.
– Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych. W projekcie istnieje możliwość odbycia przedmiotowych studiów podyplomowych oraz udział w organizowanych cyklicznie szkoleniach dla doradców zawodowych.
– Standaryzacja doradztwa zawodowego: opracowanie wytycznych, programów zajęć z doradztwa, ujednolicenie treści programowych, sposobu prowadzenie zajęć, usystematyzowanie oraz standaryzacja wykorzystywanych narzędzi oraz materiałów dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych.
– Organizacja Festiwalu Zawodów.

Grupy docelowe:
– Szkoły gimnazjalne w zakresie utworzenia SPInKa.
– Uczniowie szkół gimnazjalnych.
– Doradcy zawodowi/nauczyciele.


Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 6: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.3: Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie 6.3.1: Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr
Numer umowy: niebawem zostanie podpisana
Okres realizacji projektu: 02.05.2016-31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 7 041 749,05 zł
Wysokość dotacji: 4 628 363,95 zł
Wartość projektu dla Tuchowa: 230 317,21 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 155 464,10 zł

Lider: Tarnowska Organizacja Turystyczna
Partner: Gmina Tuchów i 9 innych partnerów

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych
i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:
1. Gmina Borzęcin: budowa altany turystycznej wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku w miejscowości Waryś, na skrzyżowaniu szlaków rowerowych „Brzesko”
i „Pętla malowana”.
2. Gmina Ciężkowice: budowa wiosek rowerowych w miejscowości Bruśnik oraz miejscowości Jastrzębia, w skład której wchodzić będzie altana drewniana wraz z elementami małej architektury tj. stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna oraz kosz na śmieci.
3. Gmina Czchów: adaptacja i rozbudowa istniejących ruin zamku w miejscowości Czchów, w tym odbudowa wieży bramnej, zagospodarowanie nawierzchni dziedzińca, częściowa nadbudowa murów obronnych.
4. Gmina Gromnik: budowa Rotundy – Centrum Punktu Informacyjnego w miejscowości Gromnik wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu obiektu.
5. Gmina Iwkowa: budowa wieży widokowej w miejscowości Iwkowa oraz budowa miejsc postojowych do obsługi wieży.
6. Gmina Pleśna: budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka – przebudowa istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowę zjazdu publicznego.
W miejscowości Łowczówek budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu.
7. Gmina Ryglice: budowa w miejscowości Ryglice altany z miejscem do grillowania
i przyległym tarasem, oświetlenie terenu, zjazd z drogi i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej, budowa miejsc do parkowania.
8. Gmina Szczurowa: budowa Szałasu myśliwskiego wraz z doziemną wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Szczurowa.
9. Gmina Tuchów: budowa wiaty turystycznej w miejscowości Jodłówka Tuchowska
i zagospodarowanie terenu wokół niej.
10. Gmina Zakliczyn: wykonanie robót związanych z budową ścieżki rowerowej
w miejscowości Zakliczyn.
11. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie, gdzie zrealizowano inwestycje. Ponadto przewidziano wizytę dziennikarzy w ramach wizyty studyjnej na której zostaną im zaprezentowane rezultaty projektu. Dodatkowo zostaną przygotowane 3 spoty video promujące zmodernizowane oraz wybudowane obiekty.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl
Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć?
Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.


Pozyskane środki w 2018 roku
Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej
4 603 613 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-202

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
380 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Remont drogi gminnej numer K 202202 w Piotrkowicach działka numer 435 w KM 2+475 – 3+475 (1000 mb)
236 693 zł
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Remont dróg transportu rolnego
82 509 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2018
58 460 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w gminie Tuchów, w miejscowościach: Siedliska i Karwodrza.
49 800 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków BHP w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach
20 780 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Program Małopolskie Remizy 2018

Bezpieczna Małopolska 2018
13 990 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2018 roku pozyskano: 5 445 845 zł

Archiwa pozyskanych funduszy:
Pozyskane fundusze 1997-2006
Pozyskane fundusze 2007-2013
Pozyskane fundusze 2014-2017


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.