XXVI sesja Rady Miejskiej

21 Lis 2008, Informacje

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 26 listopada 2008 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji projektów z funduszy krajowych i unijnych.
7. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie strategii ekoenergetycznej Gminy Tuchów na lata 2008-2022.
b) w sprawie regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli na rok 2009.
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, będącej podstawą ustalenia stawek podatku rolnego za rok 2009 na terenie Gminy Tuchów,
f) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach,
g) w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów,
h) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2008 nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 r.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.