Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Obowiązujące wzory formularzy, umów oraz oświadczeń dla uczestników projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski

Oświadczenia dla beneficjenta

instalacja fotowoltaiczna

instalacja solarna

pompa ciepła

Projekt ,,Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym użyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski poprzez zwiększenie na terenie Gmin efektywności energetycznej i zwiększenie redukcji emisji zanieczyszczeń w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji, poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Skip to content