Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Załatw sprawę w urzędzie

Dokumenty i dane osobowe

Dowód osobisty

Wydanie dowodu osobistego

PESEL

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Dane osobowe

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Zmiana imienia

Zmiana nazwiska

Inne sprawy

Poświadczanie własnoręczności podpisu

Wydawanie świadectw pracy oraz zaświadczeń będących w posiadaniu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Tuchowie

Cudzoziemcy w Polsce

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce, nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Meldunek i wybory

Meldunek

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego osoby trzeciej decyzją administracyjną

Wybory

Wpis do rejestru wyborców

Nieruchomości i środowisko

Lokale komunalne

Najem lokali użytkowych

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Przydział lokali mieszkalnych socjalnych i zamiennych

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie czynszu lub stwierdzające stan zaległości

Grunty komunalne

Sprzedaż gruntów komunalnych

Przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dzierżawa gruntów komunalnych

Udostępnianie nieruchomości gminnych pod lokalizację nośników reklamowych

Geodezja

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne

Rozgraniczenia nieruchomości

Zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego

Ustalenie zadań do wykonania na działce leśnej

Planowanie przestrzenne

Decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podatki

Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości

Ustalenie wymiaru podatku rolnego

Ustalenie wymiaru podatku leśnego

Środowisko

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Infrastruktura

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym

Uzgodnienie umieszczenia sieci lub przyłącza w pasie drogi, lub przejścia przez drogę gminną

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Zgoda na urządzenie zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej.

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej

Podatki i opłaty lokalne

Podatki

Ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości

Ustalenie wymiaru podatku rolnego

Ustalenie wymiaru podatku leśnego

Ustalenie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

Rozłożenie zapłaty podatku i zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie zaległości podatkowej

Odpady komunalne

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozłożenie zapłaty i zaległości opłaty za odpady komunalne na raty, odroczenie terminu płatności opłaty za odpady komunalne, odroczenie zaległości opłaty za odpady komunalne

Umorzenie zaległości lub umorzenie odsetek za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zaświadczenia

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników, dochodach z gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Pomoc finansowa

Trudna sytuacja materialna

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

Rozłożenie zapłaty podatku i zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowej

Rozłożenie zapłaty i zaległości opłaty za odpady komunalne na raty, odroczenie terminu płatności opłaty za odpady komunalne, odroczenie zaległości opłaty za odpady komunalne

Umorzenie zaległości lub umorzenie odsetek za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dofinansowanie z budżetu gminy

Pozyskanie dotacji z budżetu gminy Tuchów na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Finansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji kotów

Praca i biznes

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie

Rodzina i małżeństwo

Akta stanu cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Dziecko

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego lub dziecka narodzonego

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia/imion dziecka

Małżeństwo

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zmiana imienia

Zmiana nazwiska

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce, nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Zgon

Zgłoszenie zgonu

Problemy rodzinne

Przymusowe leczenie odwykowe – zobowiązania do leczenia odwykowego

Sprawy publiczne

Zgromadzenia, imprezy masowe

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym organizowanym na terenie Gminy Tuchów

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego burmistrza

Obywatel

Skargi i wnioski

Udostępnianie informacji publicznej

Kultura, sport i organizacje pozarządowe

Odpis z Rejestru Instytucji Kultury

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz zlecanie im realizacji zadań

Zezwolenia, licencje, rejestry

Zezwolenia

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Tuchów

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej

Zgoda na urządzenie zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej

Zezwolenie na utrzymywanie psów uznawanych za rasę agresywną

Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuchów

Licencje

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Rejestry

Odpis z Rejestru Instytucji Kultury

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Rejestr Danych Kontaktowych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Inne

Wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Tuchów

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego burmistrza