Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kontakt

Urząd Miejski w Tuchowie

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel.: 14 6525 218, 14 6525 474, 14 6525 176, fax: 14 6525 109
Urząd otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

um@tuchow.pl

Obsługa bankowa

Osoby fizyczne winny dokonywać wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości na indywidualne rachunki bankowe podatnika wskazane w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Instytucją finansową obsługującą Urząd Miejski w Tuchowie jest Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie.

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji dotyczącej obsługi bankowej

Kierownictwo urzędu
Sekretariat burmistrza Tuchowa Magdaleny Marszałek
14 6525 176 wew. 23
Zastępca burmistrza Tuchowa – Wiktor Chrzanowski
14 6525 176 wew. 22
Sekretarz gminy – Jerzy Laska
14 6525 176 wew. 21
Skarbnik gminy – Szczepan Makarski
14 6525 176 wew. 17
Referat organizacyjno-administracyjny (OA)
Jarosław Mirek – kierownik referatu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
14 6525 176 wew. 31
Stanowisko ds. informatyki
14 6525 176 wew. 58
Stanowiska: ds. organizacyjno-administracyjnych oraz kadr
14 6525 176 wew. 23
Stanowiska ds. obsługi klienta
14 6525 176 wew. 56, 59
Referat spraw społecznych i obywatelskich (SO)
Monika Styrkowiec – kierownik referatu
14 6523 222, 14 6 525 474 wew. 52,
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
14 6525 474 wew. 53
Pomoc administracyjna
14 6525 474 wew. 52
Stanowisko ds. spraw wojskowych i obronnych
14 6525 474 wew. 80
Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie (USC)
Joanna Turaj – zastępca kierownika USC
14 6525 176 wew. 25
Danuta Suchan – zastępca kierownika USC
14 6525 176 wew. 25
Referat gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego (GPMK)
Łukasz Giemza – kierownik referatu, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
14 6 525 474 wew. 47
Stanowiska: ds. ochrony środowiska, zarządzania zasobami mienia komunalnego gminy, administracja domów mieszkalnych
14 6525 474 wew. 18, 77
Stanowisko ds. kontroli utrzymania czystości i porządku w gminie
14 6525 474 wew. 47
Stanowiska: ds. geodezji i gospodarki gruntami oraz mienia komunalnego
14 6525 474 wew. 19
Referat podatków i opłat lokalnych (POL)
Zofia Kras – kierownik referatu
14 6525 474 wew. 13
Stanowiska: ds. podatków i opłat oraz księgowości podatkowej
14 6525 474 wew. 13
Stanowiska ds. gospodarki odpadami
14 6525 474 wew. 10 i 11
Referat inwestycji i infrastruktury drogowej (IID)
Marek Mężyk – kierownik referatu
14 6525 176 wew. 12
Stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia drogowego
14 6525 176 wew. 15
Stanowiska ds. inwestycji
14 6525 176 wew. 15, 37
Referat budżetu i księgowości (BK)
Maria Czekaj – kierownik referatu
14 6525 176 wew. 16
Stanowiska ds. księgowości budżetowej
14 6525 176 wew. 16, 24
Stanowisko ds. płac i zasiłków
14 6525 176 wew. 60
Stanowisko kasy
14 6525 176 wew. 14
Samodzielne stanowiska
ds. obsługi rady miejskiej
14 6525 176 wew. 26
ds. obsługi prawnej
14 6525 176 wew. 46
ds. pozyskiwania funduszy pomocowych, ekodoradca
14 6525 176 wew. 65