Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. Wiktor Chrzanowski – przewodniczący komisji
  2. Jerzy Odroniec – zastępca przewodniczącego
  3. Bożena Szwala-Mazurkiewicz – koordynator/sekretarz komisji
  4. Dominik Lewicki – lekarz medycyny ogólnej
  5. Marek Słowik – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
  6. Janusz Buratowski – funkcjonariusz policji
  7. Andrzej Dyl – ksiądz
  8. Paweł Jantoń – przewodniczący rady osiedlowej Tuchów – lewobrzeżny
  9. Jerzy Urbanek – radny Rady Miejskiej w Tuchowie

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Przebieg postępowania o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Tuchów.

Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).
Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).
Art. 26. Osoby,o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).
Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w biurze Komisji
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów
tel. 14 6525 176 w. 18

Posiedzenia Komisji odbywają się zawsze popołudniu w godz. 15:30 – 18:00, zawiadomienie o posiedzeniu do zainteresowanych przesłane zostanie drogą pocztową. Czas oczekiwania od momentu złożenia wniosku do jego rozpatrzenia zależy od ilości składanych wniosków, zazwyczaj wynosi od czterech do ośmiu tygodni.

Komisja osobie z problemem alkoholowym proponuje podjecie dobrowolnego leczenia odwykowego, jeżeli oferta zostaje przyjęta postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję.

Jeżeli zgłoszona osoba utrzymuje, że nie ma problemu alkoholowego i nie wyraża chęci podjęcia leczenia odwykowego, zostaje skierowana na badania do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, do których ma się zgłosić w określonym terminie wskazanym w zawiadomieniu. Celem czynności biegłego jest ustalenie czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu. Jeżeli tak to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub niestacjonarnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego wraz z opinią biegłego. Postępowanie prowadzi właściwy wydział rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego w Tarnowie, które kończy się wydaniem postanowienia. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego obowiązuje 2 lata, w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

Punkt Konsultacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Tuchowie informuje o funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób zagrożonych zjawiskiem uzależnienia z terenu gminy Tuchów.

W ramach działalności świadczone będą bezpłatne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne w godzinach od 14:45 do 17:45 w następujących terminach:
– 02 i 30 czerwiec 2023r.
– 07 i 28 lipca 2023r.
– 03 i 25 sierpnia 2023r.
– 08 i 29 września 2023r.
– 13 i 27 października 2023r.
– 10 i 24 listopada 2023r.
– 01 i  09 grudnia 2023r.

Konsultacje świadczone będą w budynku przy ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, II piętro, pokój nr 210.

Wizyta nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu, jednak w celu sprawnej obsługi stron istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 14 6525 176 w. 35 lub 14 6525 489 (prosić o rozmowę z Bożeną Szwala – Mazurkiewicz – koordynatorką GKRPA)

Placówki i poradnie leczenia uzależnień

Placówki leczenia uzależnień od alkoholu w województwie małopolskim

Placówki leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych innych niż alkohol w województwie małopolskim

Poradnie Terapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim

Dofinansowanie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Tuchowa dnia 31 grudnia 2019 r. wydała zarządzenie nr 400/2019 w sprawie określenia szczegółowych wytycznych udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Tuchów.

Zarządzenie ustala szczegółowe wytyczne udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poszczególne lata, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Instytucje i organizacje starające się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: