Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Utrudnienia na ul. Żeromskiego

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że dnia 17 sierpnia (poniedziałek) ul. Żeromskiego w Tuchowie będzie nieprzejezdna.

Prosimy o korzystanie z przejazdu ul. Szpitalną, Grochmala, Reymonta, Kolejowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2020/2021

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 w terminie od 17 sierpnia do 15 września 2020r.  a w  przypadku:

1)  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2020r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2021r.

Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. 2019 poz. 1507).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”).

Do wniosku należy  dołączyć następujące dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

– zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki( gdy dziecko ukończyło 18 rok życia),

– dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
  •  odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
  •  oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
  •  w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
  •  zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie  o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
  •  zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
  •  dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej :

*  działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,

* działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie  oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
  •  dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2020 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 308,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
  • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Istotne jest, aby na dowodach zakupu artykuły miały adnotację ”szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy: zakupiony towar nie ma tego określenia lub nazwa artykułu jest podana symbolem, wówczas na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis. Poniesione koszty powinny dotyczyć roku szkolnego, w którym przyznawane jest stypendium a dowody je potwierdzające wystawione w okresie: lipiec roku bieżącego – czerwiec roku następnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,  kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do pobrania: wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny

Rozpoczyna się długo oczekiwany remont wałów w Tuchowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w drodze przetargu zleciło wykonanie remontu wałów przeciwpowodziowych rz. Biała Tarnowska w km 0+180 – 0+220, 0+340 – 0+400, 0+590–0+630 w Tuchowie

Wykonawcą prac jest Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic.

Działki w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej na sprzedaż

Burmistrz Tuchowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Przetargi dotyczą trzech działek:

Termin wpłaty wadium dla wszystkich powyższych przetargów upływa dnia 24 września 2020 r.

Termin przetargu: 30 wrzesień 2020 r.

Kliknij, aby zobaczyć działki w Systemie Informacji Przestrzennej (zaznaczone kolorem zielonym)

Kontakt: tel. 14 6525 474 wew. 19 lub 22

Ulica Jana Pawła II zamknięta na czas remontu

W związku z planowanym remontem nawierzchni, ulica Jana Pawła II w Tuchowie w dniu 13 sierpnia br. (czwartek) zostanie zamknięta. Przypominamy, że zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z wystąpieniem utrudnień w komunikacji prosimy o wyrozumiałość.

Odznaczenia i sprzęt dla OSP z gminy Tuchów

Od odegrania hymnu ZOSP RP „Rycerze Floriana” rozpoczęła się w piątkowe (7.08) popołudnie na płycie tuchowskiego rynku wyjątkowa uroczystość, w której udział wzięli: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, radni sejmiku województwa małopolskiego Anna Mikosz i Wojciech Skruch, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski, członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce druh Łukasz Giemza, członek zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, a zarazem prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław Kras, a także przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów.

(więcej…)

17 500 zł na modernizację remizy OSP w Tuchowie

Gmina Tuchów pozyskała środki na inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców oraz poprawą warunków w remizach na terenie gminy. Tym razem Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa małopolskiego na prace budowlano-remontowe w remizach i zakup samochodów strażackich w 2020 r.

Założeniem programu jest, aby przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na ww. zadanie wpłynęły na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Samorząd tuchowski pozyskał kwotę 17 500,00 złotych, która zostanie przeznaczona na modernizację posadzki w boksach garażowych remizy tuchowskich strażaków, która ze względu na zły stan techniczny wymaga wymiany. Aby nie obciążać budżetu gminnego, pozostałą część potrzebnych środków do realizacji zadania,  tj. około 50 tysięcy złotych Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie zobowiązała się pozyskać samodzielnie.

Pandemia dotyka i nadwyręża nie tylko budżety firm, instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych ale także te samorządowe. Tym bardziej cieszy fakt, że władze Województwa Małopolskiego kolejny raz udowadniają, że pamiętają o potrzebach lokalnych samorządów, a także mają na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w tym gminy Tuchów. 

Konsultacje zmian w LSR

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju informuje, że w związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR), zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju
Formularz zmian

Zmiany polegać będą w szczególności na:
– poprawie oczywistych omyłek w LSR
– doprecyzowaniu przedsięwzięcia 3.1.1 dla projektu współpracy
– zmiany dla przedsięwzięcia 2.2.5
–  zwiększeniu budżetu projektu współpracy do limitu 10% środków przewidzianych w umowie ramowej na realizację LSR

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: pogostoro@interia.pl do  10 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00.

W dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Skip to content