Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami

Wszelkie informacje dotyczące złożonych deklaracji oraz wyjaśnień, zgłoszeń dot. płatności, wywozu odpadów komunalnych i inne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w budynku administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie, parter:

 • pokój nr 01 – obsługa mieszkańców z: Tuchowa, Karwodrzy, Łowczowa, Piotrkowic, Trzemesnej, Zabłędzy- numer telefonu: 14 6525 474 wew. 10
 • pokój nr 02 – obsługa mieszkańców z: Buchcic, Burzyna, Dąbrówki Tuchowskiej, Jodłówki Tuchowskiej, Lubaszowej, Mesznej Opackiej i Siedlisk – numer telefonu: 14 6525 474 wew. 11.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć jednego z mieszkańców objętych deklaracją, wówczas deklarację taką należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

33 zł za osobę na miesiąc

Pobierz wzór deklaracji

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji kiedy mieszkaniec kompostuje bioodpady

26 zł za osobę na miesiąc

Stawka przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) wypełniają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
– zmiana wysokości stawki nie rodzi konieczności składania deklaracji, ponieważ do właścicieli, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości tej opłaty, wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o ilości osób zamieszkałych,

Stawka opłaty podwyższonej

66 zł za osobę na miesiąc

Opłata naliczana jest sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

KODY KRESKOWE
Od 2020 r. wprowadzony został na terenie gminy Tuchów system kodów kreskowych identyfikujących konkretny adres nieruchomości oraz rodzaj segregowanych odpadów. Kody kreskowe mają za zadanie uszczelnić system segregacji odpadów i wyeliminować niewłaściwe sortowanie oraz deklarowanie ilości osób zamieszkałych. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest nakleić na worek naklejkę z kodem kreskowym odpowiadającym jego kolorowi otrzymany z Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Worek bez kodu kreskowego nie będzie odbierany z posesji. Mieszkaniec oddający odpady komunalne w PSZOK musi przedłożyć m.in. kod kreskowy z napisem PSZOK.

Dystrybucja kodów kreskowych odbywać się będzie okresowo.
Zamówienia dodatkowych kodów można dokonać pod numerem telefonu: 14 6525 474 wew. 10, 11 i odebrać w budynku administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie, parter pokój 01 lub 02
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Adres: Tuchów, ul. Długa 51D
Numer telefonu: 509 170 028
PSZOK czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty – 8-13

Odpady w PSZOK przyjmowane są wyłącznie z gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchów po okazaniu kodu kreskowego o nazwie „PSZOK” otrzymanego z Urzędu Miejskiego w Tuchowie, dokumentu potwierdzającego adres zameldowania oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Gdy odpadów jest zbyt dużo by mogły pochodzić z gospodarstwa domowego, bądź ich rodzaj wskazuje na inne źródło pochodzenia (odpady poprodukcyjne) odmawia się ich przyjęcia na PSZOK.

LIMITY:
Od 01.01.2022 r. ustala się ograniczenie ilości odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – do 1000 kg/rok/nieruchomość, w tym styropian budowlany do 1 m3/rok/nieruchomość;
2) odpadów wielkogabarytowych – do 500 kg/rok/nieruchomość;
3) gałęzie, pnie i konary krzewów i drzew powinny być rozdrobnione do 1 metra długości i do 8 cm średnicy obwodu;
4) 8 opon na rok.

 TAK: 
 • papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, szkło płaskie (bez zanieczyszczeń), opakowanie wielomateriałowe, z drewna, metale (w tym opakowaniowe)
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • przeterminowane leki, strzykawki i igły w opakowaniach ochronnych
 • chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza, żywice)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odzież i tekstylia, buty (dobra odzież powinna trafić do pojemników CARITAS bądź na zbiórki na cele charytatywne)
 • zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t (w ilości do 8 sztuk rocznie)
 • gruz betonowy i ceglany (bez limitu)
 NIE: 
 • odpady zmieszane
 • odpady zawierające azbest
 • zmieszane odpady z budowy, remontu , demontażu, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub remont
 • części samochodowe
 • opony z pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji
  – odpady w opakowaniach cieknących
 • odpady poprodukcyjne
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
(wystawiane przed posesją)
 TAK:  materace, stare meble (najlepiej rozebrane na części), wyroby tapicerskie, zabawki dużych rozmiarów oraz sprzęt elektryczny i elektroniczne.
 NIE:  materiały budowlane po remontach, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe, urządzeń zasilanych benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa itp.). Te odpady należy wywieźć na PSZOK
LIMITY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Obowiązują następujące limity odbioru odpadów komunalnych w zamian za poniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady), w tym odpady zielone, za wyjątkiem gałęzi nieprzetworzonych na tzw. „zrębki” w ilości nieprzekraczającej przy jednorazowym ich odbiorze 10 worków;
 • zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t należy przekazywać:
  1) podczas zakupu nowych w placówkach handlowych lub serwisach opon,
  2) do PSZOK, w ilości nie większej niż 8 opon rocznie.

Poziomy recyklingu

w latach 2012 - 2021
2012
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 18,4 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 0 %

2013
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 46,8 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 24,15 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

2014
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 57,27 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 22 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 88,6 %

2015
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 33 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 91 %

2016
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 43,2 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

2017
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 0 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 44,90 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

2018
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 1 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 30 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

2019
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
– kierowanych do składowania – 10 %
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 40 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

2020
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:
– papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 68 %
– inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 28,94 %

2021
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 44 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5 %

za 2022 rok:
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 25,93 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,92 %
Poziom składowania odpadów komunalnych – 19,26 %

Jak postępować z odpady?

Zgodnie z dyrektywą ramową o odpadach (Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy), będącą kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki odpadami, dążeniem UE jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”, którego celem będzie „unikanie wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako zasobów”. Zgodnie z tą Dyrektywą, każdy kto podejmuje działalność powodującą powstawanie odpadów w pierwszej kolejności powinien zapobiegać ich powstawaniu, jeżeli to jest niemożliwe ograniczyć ich powstawanie. Następnym krokiem powinno być ponowne wykorzystanie poddanie recyklingowi i odzyskowi, a w ostateczności odpady należy utylizować, unieszkodliwiać.

Chcesz zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ich powstawanie? Koniecznie zajrzyj tu.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów:

 • Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
 • “GULIMEX” Grzegorz Gut, ul. Zielona 6, 33-170 Tuchów
 • FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
  Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych FB Serwis Karpatia SP. z o.o., Odległa 8, 33-100 Tarnów
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne:
  F.U.H KOP-EKO Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów,
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z oo, Komunalna 31, 33-100 Tarnów
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów , składowisko odpadów ul. Czysta
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z oo, Komunalna 31, 33-100 Tarnów
  TWK-ZAG Sp. z o.o., Wola Łaska 71, 98-100 Wola Łaska

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875),:

 • Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Sp. z o.o., Jana III Sobieskiego 69, 33-170 Tuchów
 • „GULIMEX” Grzegorz Gut, ul. Zielona 6, 33-170 Tuchów

 Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierany jest podczas organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, a poza organizowanymi zbiórkami,  odpady te można przekazywać do PSZOK oraz punktów sprzedaży w placówkach handlowych podczas zakupu nowego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.).
 • Dodatkowo firma Max Elektro – Wojmar Profit,  Ogrodowa 3, 33-170 Tuchów zajmuje się odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne:

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych: „GULIMEX” Grzegorz Gut, ul. Długa 51D, 33-170 Tuchów – odpady przyjmowane są nie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Tuchów za rok: