Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozyskane fundusze zewnętrzne

Archiwum statystyczne i chronologiczne pozyskanych funduszy zewnętrznych od 1997 roku

Inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2020-2021:
Budowa remizy OSP Jodłówka Tuchowska


Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w gminie Tuchów


Budowa oświetleń na drodze gminnej Dąbrówka Tuchowska–Meszna Opacka


Modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Łowczowie


Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Dąbrówce Tuchowskiej


Budowa remizy OSP Jodłówka Tuchowska


Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Trzemesnej

RPO WM 2.1.1RPO WM 4.4.2RPO WM 4.4.3RPO WM 4.5.2RPO WM 6.1.1RPO WM 6.3.1RPO WM 10.2.3RPO WM 11.1.2Zdalna szkołaZdalna szkoła+RPO WM 10.1.6Posiłek w szkole i w domu 2024-2028Budowa POS w gminie Tuchów
Tytuł projektu: Centrum Usług Wspólnych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Oś 2: Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1: E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.1: Elektroniczna administracja
Numer i data umowy: RPMP.02.01.01-12-0034/16-00-XVII/18/FE/16 z 23.11.2016
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 9 958 800 zł
Wysokość dotacji: 6 200 565,81 zł
Wartość projektu dla Tuchowa: 119 300 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 76 782,93 zł
Lider: Gmina Miasta Tarnów
Partner: Gmina Tuchów + 20 partnerów

Projekt ma na celu zintegrowanie platform samorządowych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Dzięki projektowi skorzystają także mieszkańcy. Dzięki intuicyjnej aplikacji będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa załatwiana przez nich w danym urzędzie. Każdy z mieszkańców bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić tzw. obiegówkę mieszkańca, czyli stan wszystkich swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu dowie się, czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem od gruntów czy wieczystym użytkowaniem. Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm administracyjnego informowania dzień przed/dzień po. Oznacza to, że w przypadku zbliżania się terminu płatności, mieszkańcy otrzymają przypomnienie, a jeśli nie uregulują należności w terminie, sms poinformuje o tym, że termin do zapłaty minął.
Powstanie oczywiście nowoczesna serwerownia oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Samo Centrum Usług Wspólnych ma zostać uruchomione pod koniec 2018 roku.

Głównym celem projekt-u jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. Do projektu przystąpiły 22 instytucje samorządowe z subregionu tarnowskiego i podległe im jednostki takie, jak: szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej.
CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami.
Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach.

Pomysłodawcą powstania CUW było miasto Tarnów, w projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.
Tytuł projektu: Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie Gminy Tuchów
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Oś 4: Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2: Niskoemisyjny transport miejski – SPR
Numer i data umowy: RPMP.04.05.02-12-0336/17-00-XVII/507/FE/17 z 20.12.2017
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 1 340 282,89 zł
Wysokość dotacji: 934 964,58 zł

Cele projektu:
– szersze wykorzystanie transportu zbiorowego,
– zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych poprzez redukcję ich znaczenia jako środka dostępu do komunikacji zbiorowej na początkowym lub końcowym odcinku podróży,
– poprawa integracji transportu zbiorowego (także międzygałęziowej – transport kolejowy i autobusowy) oraz indywidualnego samochodowego oraz rowerowego,
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu poprze redukcję ruchu samochodowego.
Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje:
− budowa parkingu Park&Ride z dojazdami tj. miejsc postojowych z jezdnią manewrową i zjazdami z drogi gminnej,
− przebudowę ulicy Kolejowej w Tuchowie,
− remont istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszych zapewniających obsługę komunikacyjną budowanego parkingu,
− remont i budowę systemu odwodnienia tj. wymianę istniejących studzienek wodnościekowych w ciągu ul. Kolejowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej na obszarze budowanego parkingu z odprowadzeniem wód do istniejącego kanału ogólnospławnego,
− remont istniejących zjazdów w ciągu remontowanego chodnika,
− montaż prefabrykowanych wiat rowerowych ze stojakami,
− budowę sieci oświetlenia ulicznego i monitoringu,
− przebudowę istniejącego budynku gospodarczego, wraz wykonaniem przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej.


Tytuł projektu: Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Oś 6: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1: Ochrona i opieka nad zabytkami
Numer i data umowy: RPMP.06.01.01-12-0084/16-00-XVII/98/FE/17 z 07.07.2017
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 2 262 510,49 zł
Wysokość dotacji: 1 186 321,97 zł
Cel projektu: Udostępnienie zwiedzającym odrestaurowanego zabytkowego budynku „Sokoła” wraz z otwarciem w jego wnętrzach ogólnodostępnej ekspozycji. Będzie to możliwe poprzez stworzenie w piwnicach odrestaurowanego obiektu sal ekspozycyjnych Muzeum Miejskiego. Należy zatem stwierdzić, iż podatkowym celem projektu będzie szeroka edukacja kulturalno-historyczna, adresowana zarówno do mieszkańców miasta, jak i osób je odwiedzających. Uzupełnieniem tej ekspozycji będzie stała wystawa przedmiotów kultury materialnej, zlokalizowana w odległości 50 m od budynku Sokoła, w siedzibie Domu Kultury.
W budynku „Sokoła” poza stała ekspozycją, planuje się także organizację wystaw czasowych związanych z ważniejszymi rocznicami z dziejów Tuchowa oraz Polski, na których będą prezentowane zbiory własne oraz wypożyczane z innych zaprzyjaźnionych placówek. W obiekcie planuje się także prowadzenie szeroko rozumianej edukacji historycznej.
Celem ogólnym (społeczno-gospodarczym) projektu jest ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz jego promocja, a także pełniejsze udostępnienie zabytkowych obiektów dla celów turystycznych i muzealnych. Realizacja projektu wpłynie na:
– promocję Tuchowa poprzez jego identyfikację z zabytkowym obiektem oraz korzyści dla lokalnej społeczności i przedsiębiorców wynikające ze zwiększonej liczby osób odwiedzających miasto;
– zwiększenie zainteresowanie Małopolską, jako atrakcyjnym regionem o wysokich walorach dziedzictwa kulturowego;
– promocję Małopolski jako regionu dbającego o swoje dziedzictwo materialne i duchowe;
– wzrost zainteresowania edukacją regionalną i historyczną.
Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje:
I. Remont obiektu
1. kanalizację deszczową i drenaż opaskowy – drenaż wraz z kanalizacją deszczową stanowią prace bezpośrednio wokół obiektu. Drenaż umożliwi utrzymanie braku wilgotności w zaadoptowanych piwnicach. Kanalizacja dot. fragmentów związanych z przeróbkami oraz wymianą elementów w złym stanie technicznym.
2. Izolacja pionowa ścian z podbiciem fundamentów – działanie służące osuszeniu budynku.
3. Schody główne oraz boczne – remont konserwatorski schodów oraz wykonanie nowych schodów (po usunięciu obecnych) według historycznych założeń.
4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – wymiana drzwi i okien na terenie adoptowanych piwnic.
5. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych – działania wewnętrzne w piwnicach.
6. Instalacje elektryczne zewnętrzne – montaż 6 lamp oraz iluminacja obiektu służące podniesieniu walorów estetycznych obiektu.
7. Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacje wyłącznie w adoptowanych piwnicach.
8. Elewacje:
– cokół – częściowe skucie i położenie nowego cokołu, czyszczenie cokołu w zakresie zabytkowym,
– ściany – czyszczenie, uzupełnienia,
– wieżyczki – wymiana pokrycia dachowego, obróbek, więźby, częściowa naprawa.
9. Roboty drogowe – zdjęcie i położenie kostki oraz wyczyszczenie wyłącznie w zakresie robót kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.
II. Wyposażenie obiektu – wyposażenie stałe wystawy.
III. Nadzór i promocję – obowiązkowy nadzór inwestorski i konserwatorski oraz nadzór autorski projektantów.
IV. Przygotowanie projektu – wykonanie analizy finansowej.


Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I – Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 6: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.3: Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
Poddziałanie 6.3.1: Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr
Numer umowy:
Okres realizacji projektu: 02.05.2016 – 31.12.2018
Wartość całkowita projektu: 7 041 749,05 zł
Wysokość dotacji: 4 628 363,95 zł
Wartość projektu dla Tuchowa: 230 317,21 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 155 464,10 zł
Lider: Tarnowska Organizacja Turystyczna
Partner: Gmina Tuchów i 9 innych partnerów

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:
1. Gmina Borzęcin: budowa altany turystycznej wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku w miejscowości Waryś, na skrzyżowaniu szlaków rowerowych „Brzesko” i „Pętla malowana”.
2. Gmina Ciężkowice: budowa wiosek rowerowych w miejscowości Bruśnik oraz miejscowości Jastrzębia, w skład której wchodzić będzie altana drewniana wraz z elementami małej architektury tj. stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna oraz kosz na śmieci.
3. Gmina Czchów: adaptacja i rozbudowa istniejących ruin zamku w miejscowości Czchów, w tym odbudowa wieży bramnej, zagospodarowanie nawierzchni dziedzińca, częściowa nadbudowa murów obronnych.
4. Gmina Gromnik: budowa Rotundy – Centrum Punktu Informacyjnego w miejscowości Gromnik wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu obiektu.
5. Gmina Iwkowa: budowa wieży widokowej w miejscowości Iwkowa oraz budowa miejsc postojowych do obsługi wieży.
6. Gmina Pleśna: budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka – przebudowa istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowę zjazdu publicznego.
W miejscowości Łowczówek budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu.
7. Gmina Ryglice: budowa w miejscowości Ryglice altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oświetlenie terenu, zjazd z drogi i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej, budowa miejsc do parkowania.
8. Gmina Szczurowa: budowa Szałasu myśliwskiego wraz z doziemną wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Szczurowa.
9. Gmina Tuchów: budowa wiaty turystycznej w miejscowości Jodłówka Tuchowska i zagospodarowanie terenu wokół niej.
10. Gmina Zakliczyn: wykonanie robót związanych z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Zakliczyn.
11. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie, gdzie zrealizowano inwestycje. Ponadto przewidziano wizytę dziennikarzy w ramach wizyty studyjnej na której zostaną im zaprezentowane rezultaty projektu. Dodatkowo zostaną przygotowane 3 spoty video promujące zmodernizowane oraz wybudowane obiekty.

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl

Tytuł projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 10: Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2: Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.3: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Numer i data umowy: IXH/68/EK/17 z 20.04.2017 roku
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.06.2020
Wartość projektu dla Tuchowa: 102 418,12 zł
Wysokość dotacji dla Tuchowa: 92 176,31 zł
Lider: Województwo Małopolskie
Partner: Organy prowadzące gimnazja z województwa małopolskiego, w tym Gmina Tuchów
Partner koncepcyjno-merytorycznym: CPiP PK.

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach.

Planowane do realizacji zadania:
– Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach.
– Zadania w SPInKa-ch realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego.
– Uzyskiwanie i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych. W projekcie istnieje możliwość odbycia przedmiotowych studiów podyplomowych oraz udział w organizowanych cyklicznie szkoleniach dla doradców zawodowych.
– Standaryzacja doradztwa zawodowego: opracowanie wytycznych, programów zajęć z doradztwa, ujednolicenie treści programowych, sposobu prowadzenie zajęć, usystematyzowanie oraz standaryzacja wykorzystywanych narzędzi oraz materiałów dedykowanych uczniom szkół gimnazjalnych.
– Organizacja Festiwalu Zawodów.

Grupy docelowe:
– Szkoły gimnazjalne w zakresie utworzenia SPInKa.
– Uczniowie szkół gimnazjalnych.
– Doradcy zawodowi/nauczyciele.Opis projektu:
– zakup 27 laptopów dla uczniów z terenu gminy Tuchów,
– 12 szkół, które otrzymały laptopy dla uczniów,
– wartość projektu: 70 000 zł
– wysokość dotacji: 100%
– okres realizacji: 03-04’2020.


– zakup 46 laptopów dla uczniów z terenu gminy Tuchów,
– 12 szkół, które otrzymały laptopy,
– wartość projektu: 115 000 zł,
– wysokość dotacji: 100%,
– okres realizacji: 05-06’2020.


Tytuł projektu:
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Oś 10: Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1:
Poddziałanie 10.1.6:
Numer i data umowy:
Okres realizacji projektu:
Wartość projektu dla Tuchowa:
Wysokość dotacji dla Tuchowa:

Przedsięwzięcie ma na celu

Planowane do realizacji zadania:

Grupy docelowe:
– Szkoły podstawowe w Gminie Tuchów.
– Uczniowie szkół podstawowych.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.
Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:
– dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
– dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43 500,00 zł na 2024 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 91 000,00 zł.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 24 styczeń 2024 r.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 134 500,00 zł

Tytuł projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów.
Cel projektu: poprawa warunków życia mieszkańców i wpływ na rozwój gospodarczy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów. Zakres wniosku zostanie wykonany zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie 71 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuchów.

Termin realizacji:
– etap I: 06’2021
– etap II: 06’2022

Całkowita wartość projektu: 1 338 119,74 zł
Koszty kwalifikowane: 1 087 902,23 zł
Wysokość dofinansowania: 692 230,00 zł

Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.