Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozyskane fundusze zewnętrzne

Projekty realizowane, bądź zrealizowane przez Gminę Tuchów ze środków Unii Europejskiej:

Tytuł projektu: Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Oś 6: Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1: Ochrona i opieka nad zabytkami

Numer i data umowy: RPMP.06.01.01-12-0084/16-00-XVII/98/FE/17 z 07.07.2017

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.12.2018

Wartość całkowita projektu: 2 262 510,49 zł

Wysokość dotacji: 1 186 321,97 zł

Cel projektu: Udostępnienie zwiedzającym odrestaurowanego zabytkowego budynku „Sokoła” wraz z otwarciem w jego wnętrzach ogólnodostępnej ekspozycji. Będzie to możliwe poprzez stworzenie w piwnicach odrestaurowanego obiektu sal ekspozycyjnych Muzeum Miejskiego. Należy zatem stwierdzić, iż dodatkowym celem projektu
będzie szeroka edukacja kulturalno-historyczna, adresowana zarówno do mieszkańców miasta, jak i osób je odwiedzających. Uzupełnieniem tej ekspozycji będzie stała
wystawa przedmiotów kultury materialnej, zlokalizowana w odległości 50 m od budynku Sokoła, w siedzibie Domu Kultury.
W budynku „Sokoła” poza stała ekspozycją, planuje się także organizację wystaw czasowych związanych z ważniejszymi rocznicami z dziejów Tuchowa oraz Polski, na których będą prezentowane zbiory własne oraz wypożyczane z innych zaprzyjaźnionych placówek. W obiekcie planuje się także prowadzenie szeroko rozumianej edukacji historycznej.
Celem ogólnym (społeczno-gospodarczym) projektu jest ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Małopolski oraz jego promocja, a także pełniejsze udostępnienie zabytkowych obiektów dla celów turystycznych i muzealnych. Realizacja projektu wpłynie na:
– promocję Tuchowa poprzez jego identyfikację z zabytkowym obiektem oraz korzyści dla lokalnej społeczności i przedsiębiorców wynikające ze zwiększonej liczby osób odwiedzających miasto;
– zwiększenie zainteresowanie Małopolską, jako atrakcyjnym regionem o wysokich walorach dziedzictwa kulturowego;
– promocję Małopolski jako regionu dbającego o swoje dziedzictwo materialne i duchowe;
– wzrost zainteresowania edukacją regionalną i historyczną.

Zakres projektu obejmuje:
I. Remont obiektu
1. kanalizację deszczową i drenaż opaskowy – drenaż wraz z kanalizacją deszczową stanowią prace bezpośrednio wokół obiektu. Drenaż umożliwi utrzymanie braku wilgotności w zaadoptowanych piwnicach. Kanalizacja dot. fragmentów związanych z przeróbkami oraz wymianą elementów w złym stanie technicznym.
2. Izolacja pionowa ścian z podbiciem fundamentów – działanie służące osuszeniu budynku.
3. Schody główne oraz boczne – remont konserwatorski schodów oraz wykonanie nowych schodów (po usunięciu obecnych) według historycznych założeń.
4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – wymiana drzwi i okien na terenie adoptowanych piwnic.
5. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych – działania wewnętrzne w piwnicach.
6. Instalacje elektryczne zewnętrzne – montaż 6 lamp oraz iluminacja obiektu służące podniesieniu walorów estetycznych obiektu.
7. Instalacje elektryczne wewnętrzne – instalacje wyłącznie w adoptowanych piwnicach.
8. Elewacje:
– cokół – częściowe skucie i położenie nowego cokołu, czyszczenie cokołu w zakresie zabytkowym,
– ściany – czyszczenie, uzupełnienia,
– wieżyczki – wymiana pokrycia dachowego, obróbek, więźby, częściowa naprawa.
9. Roboty drogowe – zdjęcie i położenie kostki oraz wyczyszczenie wyłącznie w zakresie robót kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego.
II. Wyposażenie obiektu – wyposażenie stałe wystawy.
III. Nadzór i promocję – obowiązkowy nadzór inwestorski i konserwatorski oraz nadzór autorski projektantów.
IV. Przygotowanie projektu – wykonanie analizy finansowej.

Skip to content