Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Archiwum

1997-20062007-20132014-201920202021
Zestawiono tu inwestycje zrealizowane w latach 1997-2006, dla których uzyskano środki finansowe w formie dotacji (głównie z Unii Europejskiej oraz środków krajowych – „Kontrakt Wojewódzki”) lub pożyczek preferencyjnych (z WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW w Warszawie – częściowo umarzanych, od 30 do 40%).

Wartość wszystkich inwestycji z zestawienia wyniosła 21 128 335 zł, w tym finansowanie ze źródeł zewnętrznych 11 632 366 zł.

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów, sieć kanalizacyjna z przyłączami i przepompownią P1
271 437 zł (PHARE – Inred),
– projekt realizowany w latach 1999-2000

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów, sieć kanalizacyjna z przyłączami i przepompownią P1- etap II
153 624 zł (PHARE – Inred),
– projekt realizowany w latach 1999-2000

Rozbudowa SP w Siedliskach wraz z salą gimnastyczną
75 000 zł (Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002),
– projekt realizowany w 2001 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach
179 660 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w 2001 r.

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w SP w Tuchowie
130 655 zł (WFOŚiGW w Krakowie),
– projekt realizowany w 2001 r.

Wodociąg Łowczów
147 155 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w latach 2001-2002

Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchowie
1 539 000 zł (Urząd Kultury Fizycznej i Sportu),
– projekt realizowany w latach 1997-2002

Usuwanie szkód powodziowych na ujęciu wody pitnej w Lubaszowej
97 460 zł (NFOŚiGW w Warszawie),
– projekt realizowany w 2002 r.

Usuwanie skutków powodzi na oczyszczalni ścieków w Tuchowie
92 604 zł (PHARE Odbudowa 2001),
– projekt realizowany w latach 2002-2003,

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów
1 472 346 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w 2003 r.

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów- etap II
4 964 983 zł (NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Krakowie),
– projekt realizowany w latach 2001-2003

Realizacja zadań szkoleniowo-dydaktycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół Gminy Tuchów
40 930 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w latach 2003-2004

Budowa kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów – ulice: Leśna, Okólna, Ryglicka
678 464 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Budowa kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów- miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Siedliska
685 879 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Budowa sieci wodociągowej dla miasta i gminy Tuchów- Piotrkowice, Tuchów, Kielanowice
617 996 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Platforma widokowa w Jodłówce Tuchowskiej
146 676 zł (SPO ROL),
– projekt realizowany w latach 2005-2006

Rewitalizacja centrum miasta Tuchowa – przebudowa i modernizacja Rynku oraz ulicy Zielonej, Wróblewskiego, Chopina w Tuchowie
338 497 zł (Bank Rozwoju Rady Europy – ZPŁSRGHiWSCh w Województwie Małopolskim),
– projekt realizowany w latach 2005-2006 r.

2013
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
870 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce Tuchowskiej
500 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
170 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
120 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Poprawa infrastruktury bibliotecznej – filia w Jodłówce Tuchowskiej
118 900 zł
Program Wieloletni Kultura+

Remont i modernizacja sal edukacji kulturalnej i amfiteatru Domu Kultury w Tuchowie
100 000 zł
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przebudowa boiska sportowego wraz z drenażem odwadniającym na plac zabaw dla dzieci w Piotrkowicach
93 468 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zakup wyposażenia dla nowo otwartej filii w Siedliskach
76 419 zł
Program Wieloletni Kultura+

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
67 512 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2013
17 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
20 300 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa „Przydrożnej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Zabłędzy
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa „Buchcickiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Buchcicach
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na weekend do Tuchowa – działania promocyjne i informacyjne
24 995 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Tuchowski szlak rzeźb, pomników i miejsc, które warto zobaczyć
21 300 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Wyposażenie Domu Kultury w sprzęt nagłaśniający i muzyczny
17 600 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
13 360 zł
Biblioteka Narodowa

Zatrudnienie w Muzeum Miejskim konserwatora
10 000 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu „Konserwator”

Opłata abonamentu internetowego w bibliotekach
7 316 zł
Fundacja Orange z Programu „Orange dla bibliotek”

Bądź ekologiczny – płać mniej, czyli czysta gmina Tuchów
3 650 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Łącznie w 2013 roku pozyskano: 2 352 864 zł

2012
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
2 520 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Budowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów: Buchcice, Łowczów, Siedliska i Lubaszowa
1 674 585 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuchów
733 035 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Każdy uczeń jest ważny (zajęcia pozalekcyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych)
229 120 zł
Program operacyjny kapitał ludzki

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
130 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2011
17 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Drogi wewnętrzne (modernizacja dróg transportu rolnego)
70 020 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Modernizacja dróg powiatowych
80 029 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Budowa „Pogórzańskiej chaty” wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach
20 089 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Siedliskach
18 700 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
13 280 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w Zespole Szkół w Burzynie
5 998 zł
Radosna szkoła

Zapewnienie dostępu do internetu w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
3 461 zł
Akademia Orange dla bibliotek

Łącznie w 2012 roku pozyskano: 5 566 317 zł

2011
Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
5 619 839 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Zasiłki dla osób poszkodowanych w czasie powodzi oraz z terenów osuwiskowych
2 964 711 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy nowym budynku Zespołu Szkół w Burzynie
1 593 134 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Rozbudowa istniejącego budynku szkolnego w Karwodrzy o salę gimnastyczną
1 483 221 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Budowa mieszkań komunalnych wraz z częścią biurową w Siedliskach
1 123 633 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Gminie Tuchów
1 333 305 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Europejski Fundusz Solidarności

Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach
500 000 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
307 360 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Odnowa centrum wsi Lubaszowa
336 600 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Odnowa centrum wsi Karwodrza
283 750 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Odnowa centrum wsi Łowczów
194 400 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – oś 4 LEADER

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
242 864 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Pomoc materialna dla uczniów
233 636 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Utworzenie Cyfrowego Kina 3D w Domu Kultury w Tuchowie
187 500 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2007-2013

Zakup mieszkania komunalnego dla powodzian
140 500 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie
22 400 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Budowa chodników przy drogach powiatowych
119 949 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wyposażenie pomieszczania Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
67 765 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

Budowa placu zabaw w Zabłędzy w ramach Programu „Radosna szkoła”
57 170 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Drogi wewnętrzne
37 670 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci szkolnych
30 290 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2011
15 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Zakup ekranu kinowego do Kina Promień
12 000 zł
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Zakup pomocy dydaktycznych w SP w Dąbrówce Tuchowskiej
11 956 zł
Program „Radosna szkoła”

Zorganizowanie i przeprowadzenie pogórzańskiego pleneru malarstwa i rzeźby
11 499 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
10 510 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych dla powodzian
10 350 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Biblioteki z Internetem TP
6 790 zł
Telekomunikacja Polska SA

Młodzieżowy szlak europejski – przystanek Tuchów
6 000 zł
Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Promujemy kulturę lokalną – mała galeria w Bibliotece Publicznej w Tuchowie
4 401 zł
Program Rozwoju Bibliotek

Fotograficzny Tuchów
4 000 zł
Działaj Lokalnie VII – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Łącznie w 2011 roku pozyskano: 17 084 403 zł

2010
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
95 313 646 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
3 680 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zasiłki powodziowe
6 158 952 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Akcja powodziowa, analizy, ekspertyzy, ekwiwalenty strażackie
926 217 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Kontenery, czynsze
54 886 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Dokończenie budowy wodociągu w gminie Tuchów: Piotrkowice, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska
915 244 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kierunek – samodzielność i niezależność
662 357 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
315 983 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
252 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Finansowanie działalności Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie
23 200 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

Utworzenie miejsc zabaw (Tuchów, Piotrkowice, Łowczów, Jodłówka Tuchowska) i placów zabaw (Siedliska) oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”
99 808 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Budowa chodników przy drogach powiatowych
79 966 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Drogi wewnętrzne
62 500,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie
13 440 €
Komisja Europejska w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Sprzęt komputerowy i multimedialny do Biblioteki Publicznej w Tuchowie
40 782,00 zł
Program Rozwoju Bibliotek

Rozbudowa remizy OSP w Tuchowie
40 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie azbestu i wywóz śmieci popowodziowych
15 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
12 850,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powódź! Pomagamy (LKS Biała Lubaszowa)
8 000,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
6 740,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prace konserwatorskie przy kamiennej figurze św. Floriana przy ratuszu w Tuchowie
6 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Powódź! Pomagamy (LKKS Karwodrza)
5 500,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Letnia Akademia Tańca organizowana przez Młodzieżową Radę Gminy
4 000,00 zł
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece Publicznej oraz filiach
1 436,00 zł
„Akademia Orange dla bibliotek”

Łącznie w 2010 roku pozyskano: 108 808 427 zł

2009
Modernizacja Domu Kultury w Burzynie wraz z otoczeniem
500 000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Remont i modernizacja Domu Kultury w Tuchowie
200 000,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
872 381,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników przy drogach powiatowych
79 966,00 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
311 296,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Modernizacja dróg gminnych
184 038,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Drogi wewnętrzne
38 090,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej
10 693,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
85 311,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzemesnej
20 440,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
83 438,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach
7 648,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
67 299,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Tuchowie
58 833,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
97 954,00 zł
Premia termomodernizacyjna BGK
414 877,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Dostosowanie pomieszczania Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
33 750,00 zł
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

„Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” – projekt edukacyjny szkół w: Dąbrówce Tuchowskie, Lubaszowej, Łowczowie i Piotrkowicach
447 650,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Funkcjonowanie Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Tuchowie w 2009 roku
20 800,00 €
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

X Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie w ramach programu „Europa dla Obywateli”
17363,42 €
Komisja Europejska w Brukseli Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”
7 480,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Siedliskach oraz Szkoły Podstawowej w Zabłędzy w ramach programu „Radosna Szkoła”
13 966,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Już pływam”
13 800,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

2008
Program operacyjny „Promocja czytelnictwa”
18 870,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno–sportowych pn. „Już pływam”
9 700,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Eurpejska etiuda – pomiędzy fortepianem i wierszem a obrazem i rzeźbą
8 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w ramach programu „Europa dla Obywateli”
10 744,40 EURO
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łowczowie
85 000,00 zł
Premia termomodernizacyjna – BGK
340 000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska
135 934,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Termomodernizacja Domu Kultury w Tuchowie
156 165,00 zł
Premia termomodernizacyjna – BGK
624 660,00 zł
Bank Ochrony Środowiska

Modernizacja kotłowni węglowej na kondensacyjną gazową w Domu Kultury w Tuchowie
83 304,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Modernizacja kotłowni węglowej na kondensacyjną gazową w Szkole Podstawowej w Łowczowie
24 700,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Oczyszczanie dróg wojewódzkich
11 374,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
450 000,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Drogi wewnętrzne
35 020,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Chodniki przy drogach powiatowych
79 966,00 zł
Powiat Tarnowski

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
160 311,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Lokalna strategia działania
10 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2007
Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Tuchowie
1 026 250,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Tuchowie
86 258,00 zł
Premia termomodernizacyjna – Bank Gospodarstwa Krajowego
345 032,00 zł
Bank Ochrony Środowiska
126 742,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach – sala gimnastyczna
220 000,00 zł
Kontrakt wojewódzki

Budowa chodnika w Burzynie
63 973,00 zł
Starostwo Powiatu Tarnowskiego

Drogi wewnętrzne (transportu rolnego)
32 970,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
700 000,00 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozgrywki szachowe
4 000,00 zł
Agencja Rozwoju Filantropii w Polsce

Projekt Językowy Socrates Comenius
8 700,00 EURO
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjno–sportowych pn. „Już pływam”
28 400,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
114 022,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program operacyjny „Promocja czytelnictwa”
18 870,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019

Remont drogi gminnej K201941, w km 0+000-2+125 w miejscowości Buchcice, Gmina Tuchów
683 180,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych

Remont drogi gminnej K201781, ulicy Rolniczej w km 0+000-0+700 miejscowości Tuchów, Gmina Tuchów
221 837,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
180 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Tuchowie
168 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
145 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
136 050 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Remont dróg transportu rolnego
85 655 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2019
16 300 € (ok. 65 200 zł)
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Łącząc Europę WiFi4EU
15 000 € (ok. 60 000 zł)
Komisja Europejska w Brukseli

Zagospodarowanie terenu działek nr 436/3 i 436/4 w Piotrkowicach poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
58 060 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie terenu działki nr 123 w Łowczowie poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
58 060 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Zagospodarowanie terenu działki nr 260/2 w Burzynie poprzez budowę drewnianej altany
45 771 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

e-Xtra Kompetentni. Rozwijamy kompetencje mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego
27 920 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurą NMPNP w Zabłędzy (działka nr 293/6) z I połowy XIX wieku
18 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Tuchów
14 600 zł
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Program Jeżdżę z głową
14 200 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Remont remizy OSP w Burzynie
13 200 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zakup instrumentów dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie
10 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2019 roku pozyskano: 2 004 733 zł

Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej
4 603 613 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-202
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
380 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Remont drogi gminnej numer K 202202 w Piotrkowicach działka numer 435 w KM 2+475 – 3+475 (1000 mb)
236 693 zł
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Remont dróg transportu rolnego
82 509 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2018
58 460 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w gminie Tuchów, w miejscowościach: Siedliska i Karwodrza.
49 800 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa Ławki Niepodległości w Tuchowie
22 160 zł
Ministerstwo Obrony Narodowej

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków BHP w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach
20 780 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Program Małopolskie Remizy 2018

Bezpieczna Małopolska 2018
13 990 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2018 roku pozyskano: 5 468 005 zł

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
1 773 717 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe
1 141 116 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
1 186 321 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie Gminy Tuchów
934 964 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
387 335 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
208 576 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
129 967 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
155 464 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie
100 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (2017-2019)
92 176 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)
85 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Remont dróg transportu rolnego
84 480 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dostawa zestawów medycznych oraz defibrylatorów AED dla Gminy Tuchów
56 900 zł
Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017
30 000 zł
Instytut Książki

„Już pływam” – nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
23 300 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bezpieczna Małopolska 2017
14 698 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2017 roku pozyskano: 6 404 014 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
490 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2016
20 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Centrum Usług Wspólnych
76 782 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
36 179 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
33 210 zł
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne
30 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
16 340 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przestrzenie współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy społeczności Illingen, Tuchów w budowaniu dobrych praktyk partnerskich i przyszłości
15 000 zł
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1901 r. przy ul. Mickiewicza w Tuchowie.
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kino to nie nuda, a Ty nie maruda
5 000 zł
Fundacja Tesco Dzieciom

Łącznie w 2016 roku pozyskano: 788 511 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
300 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Piotrkowice i Zabłędza
216 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
110 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
93 329 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja i poprawa warunków BHP garaży oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
31 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Małopolskie remizy 2015”)

Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w oświetlenie sceniczne
24 228 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
17 610 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup systemu alarmowania dla druhów z Piotrkowic, Karwodrzy i Dąbrówki Tuchowskiej
10 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Bezpieczna Małopolska 2015”)

Program „Tablety w twojej bibliotece”
6 312 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej w Tuchowie, ul. Wróblewskiego (działka nr 1112/2)
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego internetu
1 885 zł
Program Orange dla Bibliotek

Łącznie w 2015 roku pozyskano: 897 408 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska i Trzemesna
1 491 890 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tuchowie
857 219 zł
Fundusze Norweskie EOG

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
770 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
480 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów
432 473 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 026 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja drogi Buchcice-Rychwałd
120 000 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Gmina Pleśna

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Piotrkowicach
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Tuchowskiej
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Lubaszowa)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łowczowie
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego (Meszna Opacka)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Trzemesna)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Wykonanie i dostawa zadaszenia scenicznego wraz ze sceną w Mesznej Opackiej
77 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
74 806 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2014
66 000 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa altany drewnianej „wędkarskiej chaty” w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Odbudowa altanki drewnianej w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na budowie dwóch trybun, wiat dla zawodników oraz piłko-chwytów za bramkami
21 027 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu w Tuchowie poprzez zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Łącznie w 2014 roku pozyskano: 5 111 061 zł

Program Stop Smog – termomodernizacja budynków w gminie Tuchów
4 489 100,00 zł
Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Udział własny do projektu realizowanego w ramach programu Stop Smog
1 773 191,00 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tarcza antykryzysowa dla samorządów
1 337 854,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza.
1 132 164,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej
960 000,00 zł
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski
957 073,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów.
692 230,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tuchowskiej przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta Tuchowa
500 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach
253 000,00 zł
Ministerstwo Sportu – program Sportowa Polska 2020

Doposażenie ochotniczych straży pożarnych w gminie Tuchów
250 000,00 zł
Fundusz Solidarnościowy

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej, na działce numer 52/1
151 560,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program „Zdalna szkoła+”
115 000 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – ul. Reymonta
109 857,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Fundusz Dróg Samorządowych 2020 – ul. Jana Pawła II
99 966,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki

Remont dróg transportu rolnego
83 377,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy – grant nr 1
74 999 zł
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
74 043,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program „Zdalna szkoła”
70 000 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w gminie Tuchów
42 000,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej
31 000,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z gminy Tuchów poszkodowanych podczas powodzi
29 423,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
17 500,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tuchowska Biblioteka Cyfrowa
16 000,00 zł
Narodowe Centrum Kultury

Aktywna tablica – Szkoła Podstawowa w Zabłędzy
14 000,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Tuchowski bulodrom – razem działajmy i razem zagrajmy!
8 408,00 zł
Program „Równać Szanse 2020” – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Narodowy program rozwoju czytelnictwa (SP Zabłędza i SP Jodłówka T.)
6 480,00 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup materiałów sanitarnych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19
5 320,00 zł
Kooperacje 3D

Łącznie w 2020 roku pozyskano: 13 293 545,00 zł

Łącznie w 2021 roku pozyskano: zł