Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs „Małopolska gościnna”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki w 2010 r. pn. ”Małopolska gościnna”.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki. W ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościnna” dofinansowane/sfinansowane następujące działania:

Priorytet 1: Otwarty Szlak Architektury Drewnianej (powierzenie zadania) – do kwoty 450 000 zł;
Priorytet 2: Agroturystyka w Małopolsce (powierzenie zadania) – do kwoty 120 000 zł;
Priorytet 3: „Budowa, rozwój i promocja produktów turystycznych Małopolski” (wsparcie/ powierzenie zadania) – do kwoty 1330 000 zł;
Priorytet 4: „Rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych w regionie” (wsparcie zadania) – do kwoty 150 000 zł

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 2 050 000 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od 10.01.2010 do 15.12. 2010 roku.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego.
4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
5. Spółdzielnie socjalne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 18 grudnia 2009 r.

Skip to content