Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wywóz nieczystości ciekłych

Obowiązki właścicieli budynków

Właściciele nieruchomości, których budynki nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Tuchów.

Zasady opróżniania zbiorników i osadników

Uchwała nr LI/469/2022 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/336/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchów określa zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

  1. właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,
  2. opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę,
  3. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna być dostosowana do ilości zużywanej na terenie nieruchomości wody oraz pojemności zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  4. częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych czyszczalni ścieków powinna być realizowana zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok,
  5. właściciele nieruchomości są zobowiązani do dokumentowania w formie pisemnej umowy i dowodów opłat korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i przechowywania ich przez okres co najmniej 5 lat.

Kontrolowanie przestrzegania przepisów

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, burmistrz gminy kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie przeprowadzają kontrole posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę (rachunki, faktury vat) potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi grozi kara grzywny.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Gmina w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków ustawowych prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Tuchów

  • ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków:
Lp.Nazwa przedsiębiorcyAdresKontakt
1F.H.U. Małgorzata KoziołSiedliska 113C
33-172 Siedliska
510 633 485
2F.H.U Maciej KomendackiKarwodrza 90B
33-170 Tuchów
513 925 381
3Usługi Asenizacyjne Andrzej KopekRzepiennik Strzyżewski 47
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
787 970 078
4F.T.U.H Trax, Stanisław SzubaTarnowiec 18/3
33-112 Tarnowiec
691 740 100
5Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o.ul. Jana III Sobieskiego 69C
33-170 Tuchów
14 621 05 62 wew. 122
6F.H.U. Dora, Janusz KrasChojnik 226
33-180 Gromnik
501 364 051
7Grzegorz Gut GULIMEXul. Zielona 6
33-170 Tuchów
509 170 028
  • z toalet przenośnych:
Lp.Nazwa przedsiębiorcyAdresKontakt
1mToilet sp. z o.oul. Toruńska 31
03-226 Warszawa
538 140 239
2TOI TOI Polska sp. z o.oul. Płachocińska 29
03-044 Warszawa
22 206 41 16
3Wc Serwis Polska spółka sp. z o.oul. Szybowa 20E
41-808 Zabrze
32 278 45 31

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuchów

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuchów