Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gmina Tuchów na podstawie Umowy nr 344/OPS/2024 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymuje wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, na realizację zadań własnych w postaci:

– dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, kwota dofinansowania 117 143,00 zł,

– dofinansowania zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023, kwota dofinansowania 41 850,00 zł. W ramach realizowanego zadania i rozeznanych potrzeb Ośrodek zatrudnia psychologa oraz informatyka i prawnika.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w tym na wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2024 r. wysokość dofinansowania na realizację w/w zadań  ze środków budżetu państwa wynosi 158 993,00 zł. Przewidywana całkowita wartość zadania to 1 425 982,33 zł.