Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje dla średnich przedsiębiorstw

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach MRPO – Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 70 661 964,97 PLN

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
– rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
– działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
– zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
– unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
– modernizację środków produkcji,
– zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: średnie przedsiębiorstwa

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację w formie określonej w Regulaminie konkursu należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31–542 Kraków

w terminie od 30 kwietnia do 01 czerwca 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 01 czerwca 2009 r. o godz. 16.00.
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków – Aktualne konkursy”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Skip to content