Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w TSAG

Burmistrz Tuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (dalej „TSAG”). Pierwszy przetarg odbył się dnia 17.06.2016r.

I. Lokalizacja: Tuchów, ul Długa.
II. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i cena wywoławcza:
– działki nr nr 41/12 i 41/16 o łącznej powierzchni 0,5610 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów.
Cena wywoławcza nieruchomości: 102 000,00 zł + podatek VAT.
III. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:
1) nieruchomość wolna jest od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiada dostęp do drogi publicznej.
2) sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem jej zagospodarowania przez nabywcę, poprzez zlokalizowanie na terenie nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami TSAG, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”), czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy co najmniej 5 nowych, stałych miejsc pracy.
Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. Ekwiwalencie pełnego pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów).
3) zakończenie realizacji inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, winno nastąpić w terminie do 31.12.2017r. Utworzenie nowych miejsc pracy, udokumentowane co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania gminy Tuchów nastąpi w terminie do 31.12.2017r.
4) w przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu zakończenia Inwestycji zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2 % ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.
5) kara w tej samej wysokości (tj. w wysokości 0,2 % ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki) naliczona zostanie również w przypadku przekroczenia terminu nie utworzenia nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt. 2).
6) łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 4) i 5) nie może przekroczyć wysokości 100% ceny sprzedaży brutto. Gmina Tuchów zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
7) możliwość naliczenia przez Gminę Tuchów wyżej określonych kar umownych zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 100% ceny sprzedaży brutto.
8) w razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne ciążą nadal na nabywcy.
9) niezależnie od kary umownej z pkt. 4) i 5) w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Tuchów zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.
IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
1) zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów – dla miasta Tuchowa, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/144/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 lutego 2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 300 z dnia 12 maja 2008 r. poz. 1999, obowiązującą od dnia 12 czerwca 2008 r.
zmienionego Uchwałą Nr XLIII330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla Miasta Tuchowa – II etap zmiany, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2014 r. pod poz. Nr 1164, obowiązującą od dnia 12 marca 2014 r.
działki te znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: 5 P – przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego poszczególnych nieruchomości, wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również inne szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. Nr 5. Plan miejscowy dostępny jest również na stronie internetowej www.sip.tuchow.pl.
2) nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, w części na powierzchni (wg ewidencji gruntów) 333 m2, wzdłuż rowu zadrzewiona i zakrzaczona oraz posiada dostęp do drogi publicznej. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci energetycznej za pośrednictwem istniejącej stacji trafo na działce nr 74/12. Wzdłuż granicy naturalnej (wzdłuż rowu), w odległości ok. 10 m od granicy przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks 250.
V. Warunki dodatkowe i szczegółowe:
O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty które:
1) nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami,
2) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne,
3) dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego,
4) będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi, zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogi Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, na którym znajduje się miasto Tuchów a zarazem Tuchowska SAG,
5) zapewnią utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej w ust. 3 pkt. ust. 2).
VI. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w TSAG (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).
VII. Przetarg na nieruchomość odbędzie się w dniu 10 października 2016r. o godz. 9:30 budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10.
VIII. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 do dnia 4.10.2016r. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
IX. Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium uczestniczy w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika do tego uprawnionego, w przypadku osób prawnych uczestniczą osoby do tego umocowane. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód osobisty, przedsiębiorcy lub spółki dodatkowo aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.
X. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane prze nich konto.
XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
XII. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do Burmistrza Tuchowa.
XIII. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
XIV. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
XV. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Tuchów przyczyny.
XVI. Kontakt: Beata Nowak tel. 14 6525 747 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie (www.bip.tuchow.pl, zakładka zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Skip to content