Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAWOR – Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

CEL PROGRAMU:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
– posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez obojga małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.

W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Do programu nie mogą być zgłaszane:
– zadania/elementy zadań zakończone,
– budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 2009 r.

W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
– ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
– ocieplenia stropów piwnic,
– wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :
Element 1 – Ocieplenie ścian zewnętrznych – 150 zł brutto/ m2
Element 2 – Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami 150 zł brutto
Element 3 – Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą 150 zł brutto /m2
Element 4 – Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki) 400 zł brutto/m2

Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Intensywność dofinansowania:
– Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
– Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
– Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
– Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Koszty kwalifikowane:
– koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, itp.),
– inne koszty, o ile fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
– koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Koszty niekwalifikowane:
– koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
– zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
– wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
– nadzór inwestorski.

Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu o przyznaniu pożyczki.

Kontakt:
tel. 12 422 94 90 wewn. 4

Osoby do kontaktu:
Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – 883 318 930
Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) – 785 855 942
Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – 785 855 947
Renata Czerw (kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:
Katarzyna Bryzek – 785 855 938
Justyna Jesionek – 785 855 937
Janusz Sułowski – 785 855 603
Paweł Korczak – 785 855 524
Mariusz Sałęga – 785 855 930

Skip to content