Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Kierunek – samodzielność i niezależność”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje projekt „Kierunek – samodzielność i niezależność” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Czas realizacji projektu: 2.03.2009r. – 31.07.2009r.
Odbiorcy projektu: 7 osób bezrobotnych i 3 osoby nieaktywne zawodowo będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym, charakteryzujące się długotrwałym bezrobociem i nieaktywnością zawodową, niskimi kwalifikacjami zawodowymi i umiejętnościami społecznymi.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie przez:
– zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
– zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
– zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły.
Oferowane formy wsparcia:
1. Zajęcia koncentrujące się wokół odpowiedniego ukształtowania umiejętności społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
2. Kurs z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej,
3. Kurs gastronomiczny ukierunkowany na zawód kelner – barman.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4 tel. 0146525489.

Skip to content