Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs fotograficzny ”Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie”

Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach zorganizował konkurs fotograficzny pt. „Park Krajobrazowy Pasma Brzanki w obiektywie”. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią. Oto szczegóły regulaminu konkursu.

1. Tematy prac konkursowych:
– przyroda (w tym również krajobraz) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki,
– zabytki i architektura Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
2. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
3. W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia z jednego tematu.
4. Prace należy dostarczyć do siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie osobiście lub listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20×30 cm, na papierze błyszczącym, nie podklejone.
Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
5. Prace należy przesłać do dnia 26 września 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego).
6. Przesłane na konkurs prace nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w konkursie oznacza zgodę na ich prezentację na wystawach pokonkursowych oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych.
7. Zdjęcia należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres tut. Zespołu. W kopercie powinny się znajdować:
– zdjęcia opatrzone na odwrocie tytułem, pseudonimem autora oraz miejscem i datą ich wykonania.
– zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułami zdjęć, zawierająca w środku następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy.
8. Po upływie terminu składania prac jury wyłoni zwycięzców w kategoriach przyroda i architektura w technice czarno – białej i kolorowej.
9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Burmistrza Ryglic, Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach.
11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisażem wystawy pokonkursowej, który odbędzie się w sali wystawowej Ośrodka Kultury w Ryglicach przy ul. Ks. Jakuba Wyrwy 2, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronach internetowych organizatorów konkursu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Skip to content