Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne dotyczące określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Tuchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji powoływanego w związku z planowanym do opracowania Gminnym programem rewitalizacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu zainteresowanych z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Tuchowa, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 22 stycznia 2016 do 23 lutego 2016 roku w formie:
• warsztatów rewitalizacyjnych, które odbędą się 26 stycznia o godz. 9.00 w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 22 stycznia do 23 lutego 2016 r.;
• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ulica Rynek 1, 33-170 Tuchów, e-mail: w.chrzanowski@tuchow.pl, tel.: 14 6525 176 wew. 46 w godzinach pracy urzędu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i formularz konsultacyjny dostępne będą od 22 stycznia 2016 roku:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Konsultacje społeczne / Programy
• na stronie internetowej gminy w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW / Gminny program rewitalizacji,
• w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag dotyczących opracowanego regulaminu wyłaniania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Skip to content