Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Tuchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 sierpnia 2016 do 29 września 2016 roku w formie:
• spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 5 września o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ulica Rynek 1, 33-170 Tuchów pok. nr 10. Podczas spotkania można zapoznać się z uchwałą w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów;
• zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów) z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 29 sierpnia do 29 września 2016 r.;
• zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, pokój nr 15, e-mail: w.chrzanowski@tuchow.pl, w godzinach pracy urzędu.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 29 sierpnia 2016 roku:
• w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w zakładce Konsultacje społeczne / Programy
• na stronie internetowej gminy w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW / Gminny program rewitalizacji,
• w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godzinach pracy urzędu.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Zarządzenie nr 183/2016 Burmistrza Tuchowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tuchów.

Skip to content