Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Uczeń klasy VIc Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, Michał Smutek został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”.

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi kuratoriami oświaty i innymi podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu. Patronat nad konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej oraz Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka. Współorganizatorami konkursu są: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”.

Celem konkursu jest:
– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego,
– budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
– popularyzowanie wśród młodzieży tematyki obronnej i wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego,
– kształtowanie umiejętności kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi pisanymi i literackimi,
– wzbogacenie form współpracy z uczniem zdolnym.

Uczeń musiał wykazać się na wszystkich etapach konkursu umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii, poszerzoną o treści rozszerzające wiadomości i umiejętności. Tematyka konkursu obejmowała historię Polski i historię powszechną oraz dzieje oręża polskiego X-XX wieku, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki.
Do konkursu ucznia przygotowywała mgr Małgorzata Buczyńska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach!
Opracowała: mgr Małgorzata Buczyńska

Skip to content