Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” z siedzibą w Tuchowie realizuje projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu -Czysty Dunajec-” przy wsparciu finansowym z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013.

Koszt całego Projektu oszacowano na niemalże 158 mln zł, z czego wsparcie Unii Europejskiej stanowi 95 mln zł.

W maju 2004 r. gminy powiatu tarnowskiego: Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski utworzyły Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” w związku z planowaną realizacją ww. projektu. Dziś spółka ta, oprócz wykonywania zadań w ramach projektu, świadczy usługi w zakresie: poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, odprowadzania ścieków, zarządzając niemalże 115 km sieci kanalizacyjnej i ok. 144 km sieci wodociągowej na terenie 4 gmin. Realizacją zadań związanych z projektem unijnym zajmuje się wydzielona w ramach spółki Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która niezależnie od pozostałych działów Spółki tj.: technicznego oraz administracyjno-księgowego posiada własną strukturę organizacyjną. JRP jest więc odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za właściwe zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne.

31 maja 2010 Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zawarła umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Umowę w imieniu Funduszu jako instytucji wdrażającej podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Bolek, natomiast w imieniu Beneficjenta – Prezes Zarządu Spółki Komunalnej Sławomir Jędrusiak.

Początki realizacji projektu miały swoje miejsce już w 2004r. kiedy to przygotowywano podstawy do jego wdrożenia. Docelowo projekt podzielono na 25 kontraktów: 4 kontrakty usługowe, 4 kontrakty na dostawy oraz 17 kontraktów na roboty budowlane. Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku 2008 trzema kontraktami na roboty budowlane oraz 1 kontraktem usługowym polegającym na pełnieniu roli inżyniera kontraktu dla wykonywanych robót budowlanych. Zadania te zostały sfinansowane z pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach wykonanych kontraktów budowlanych powstało ok. 18 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Tuchów, Ryglice i Kąśna Dolna. Realizacja kontraktów zakończona została w roku ubiegłym a wybudowane sieci oddane mieszkańcom do użytkowania.

W czwartym kwartale 2010 r. rozpoczęto realizację kontraktów usługowych tj. „Promocja podczas realizacji projektu” oraz „Pomoc techniczna”, natomiast w miesiącu marcu bieżącego roku podpisana została umowa na realizację kontraktu polegającego na pełnieniu roli „Inżyniera kontraktu” dla mających rozpocząć się niebawem 14 kontraktów na roboty budowlane, w tym 5-ciu kontraktów realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa wraz z projektowaniem przewidziana została dla obiektów kubaturowych, czyli oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Zakończenie realizacji całego zakresu rzeczowego projektu wynikającego z wniosku o dofinansowanie i harmonogramu projektu planuje się na rok 2014. Docelowo realizacja Projektu ma zakończyć się powstaniem ok. 105 km kanalizacji sanitarnej, co stworzy warunki podłączenia się dla ponad 7 tys. mieszkańców oraz 56 km sieci wodociągowej, co z kolei stworzy warunki podłączenia się dla ponad 3 tys. mieszkańców.
W ramach Projektu zostaną także przebudowane i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Tuchów, Ciężkowice i Bogoniowice, a także stacje uzdatniania wody w Lubaszowej i Ciężkowicach. W ramach kontraktu na „Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tuchowie” wydzielone zostały kontrakty na dostawy m.in. samochodów. Zakup pojazdów jest niezbędny do prawidłowej obsługi istniejącej sieci oraz poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu.
Obecnie trwają przetargi na budowę kanalizacji, wodociągu, przebudowę obiektów kubaturowych oraz dostawy. Wszelkie informacje na temat Projektu, jak również dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Spółki www.dorzeczebialej.pl
Realizacja projektu doprowadzi do uporządkowania systemu kanalizacyjnego w gminach, zwiększy stopien ich skanalizowania, przyczyny się do właściwego oczyszczania ścieków a także zwiększenia efektywności zarządzania systemem kanalizacyjnym. Ma to na celu ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie zanieczyszczeń miejscowych ścieków, podniesienie czystości i jakości wód do zgodnych z obowiązującymi normami. Wszystko to będzie miało wpływ na poprawienie stanu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność regionu pod kątem turystycznym i inwestycyjnym.

Skip to content