Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie

Na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017, poz. 2126 z późn. zm.), Starosta Tarnowski

1. Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich posadowienia obiektów budowlanych Obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977”.
2. Informuje, że dowody i materiały dotyczące przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie (ul. Narutowicza 38, pok. 201. II piętro).
3. Informuje strony o prawie zapoznania się z dowodami i materiałami zgromadzonymi w toku postępowania oraz wniesienia swoich uwag do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszenia umotywowanych żądań. Uwagi i żądania do przedmiotowej sprawy proszę składać pisemnie na adres Starostwa, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
4. Informuje, że w dniu 21 marca 2018r. wystąpiono do Burmistrza Miasta Tuchów o zaopiniowanie przedmiotowego projektu.