Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oceny energetyczne – ważna informacja

Informujemy, że Urząd Miejski w Tuchowie stopniowo przekazuje mieszkańcom Gminy Tuchów oceny energetyczne, które decydują o tym, czy dany budynek kwalifikuje się do dotacji na wymianę pieców bez żadnych dodatkowych prac lub czy konieczne są dodatkowe prace związane z termomodernizacją budynku.

Informujemy, że jeśli firma NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo-Handlowe (30-059 Kraków, ul.Reymonta 20) przekaże do Urzędu Miejskiego w Tuchowie oceny energetyczne to:

pracownicy urzędu poinformują o tym telefonicznie każdego zainteresowanego mieszkańca.

Punkt odbioru ocen energetycznych został zorganizowany w Urzędzie Miejskim w Tuchowie:
– ul. Jana Pawła II 4 (II piętro, pokój 210)

Informujemy, że

Urząd Miejski w Tuchowie jest tylko dystrybutorem kopii ocen energetycznych dla mieszkańców, natomiast nie jest w stanie udzielić informacji związanych z wynikami ocen (przekazuje tylko informacje, czy budynek przeszedł pozytywnie audyt lub czy konieczne są prace termomodernizacyjne).

Podkreślamy, że Gmina Tuchów nie odpowiada za wyniki oceny energetycznej, które opracowane zostały przez NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo-Handlowe na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z wynikami ocen energetycznych i mają zastrzeżenia mogą to zgłosić przez formularz internetowy:

Formularz reklamacyjny

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wskazówkami dla mieszkańców.

Poniżej dane kontaktowe do firmy audytorskiej:
NDE Sp. z o.o Niezależni Doradcy Energetyczni Biuro Projektowo-Handlowe
30-059 Kraków, ul.Reymonta 20
tel. kom. +48 799 814 396
tel/fax +48 12 345 49 75/72

Koordynatorzy: biuro-mieszkańcy-audytorzy terenowi
Pani Paulina Lipa, Pani Katarzyna Huss
tel. 736 770 150

Informujemy także, że dwa wnioski Gminy Tuchów dotyczące pozyskania środków na wymianę pieców dla mieszkańców są nadal oceniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:
a) Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).
b) Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.
c) Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w wersji papierowej w całości.
d) Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.
e) Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła.
Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawia możliwe warianty.
f) Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji.
W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych – sam podpis właściciela/osoby upoważnionej.
g) Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
h) Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

Reklamacja
i) Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację.
j) Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:
– wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
– wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
– załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
– dokonania błędnych obliczeń,
– sformułowania błędnych wniosków.
k) Wniosek o reklamację może być złożony na formularzu oświadczenia lub w innej formie papierowej czy elektronicznej.
Właściciel/osoba upoważniona, w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie papierowej (forma papierowa reklamacji jest co do treści i załączników tożsama z formą elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne , otrzymuje potwierdzenie złożenia reklamacji.
l) Zaleca się, aby wniosek o reklamację zawierał wskazanie konkretnego błędnego punktu oceny energetycznej.
m) Zamawiający zaleca posiadanie przez audytora ankiety z danymi zebranymi podczas wizji lokalnej, dzięki czemu będzie możliwa weryfikacja danych zawartych w ankiecie i wstępna ocena czy reklamacja jest zasadna.
n) W przypadku reklamacji złożonej przez właściciela wynikającej m.in. z błędnego wprowadzenia danych, błędnych obliczeń i wniosków, Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
o) W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez właściciela/osobę upoważnioną jest niezasadna, Wykonawca informuje o tym fakcie zgłaszającego reklamację właściciela/osobę upoważnioną oraz Wnioskodawcę (Gminę) mailowo o powodzie odrzucenia reklamacji.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny:
p) Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny.
q) Żądanie ponownej weryfikacji oceny jest uzasadnione w przypadku wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.
r) Wniosek o ponowną weryfikację odbywa się pisemnie poprzez złożenie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora” oraz podpis właściciela/osoby upoważnionej.
s) Wniosek o ponowną weryfikację powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.
t) Wykonawca przekazuje wniosek o ponowną weryfikację do Zamawiającego.
u) Ponowna weryfikacja oceny wymaga zgody Zamawiającego.
v) Termin na wykonanie ponownej oceny przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wskazówkami dla mieszkańców.

Skip to content