Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów – przypomnienie

Burmistrz Tuchowa przypomina, że 12 października 2020 r. upływa termin składania uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów.

Uwagi należy składać na formularzu uwag do studium w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1) lub elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@tuchow.pl  lub na adres skrytki ePUAP: /nq2715lirk/skrytkaESP.  Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Projekt studium w wersji elektronicznej jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie  oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Tuchów https://sip.tuchow.pl

Formularz do pobrania

Skip to content