Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo – drogowego w km 17,953 kat. „D” na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna procedurę jego przekwalifikowania do kategorii „F” tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo – drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii „F”, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych, a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Wnioski proszę przesłać na adres:
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
ul. Batorego 80,
33-300 Nowy Sącz.

W przypadku braku chętnych Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo-drogowego. Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo – drogowego w kategorii „F” mija z dniem 01.08.2022 r.

Skip to content