Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Tuchów na podstawie Umowy nr 454/OPS/2024 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymuje wsparcie w formie dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa programu – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Nazwa zadania – wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 638,00 zł
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 24 638,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę Małopolskiego w formie dotacji celowej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie będzie realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Module II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach Modułu II będą:

  • zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,,opasek bezpieczeństwa”,
  • zakup usługi Teleopieki polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu,
  • koszty obsługi realizowanego zadania,
  • działania promocyjno-informacyjne.