Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór uzupełniający na ławników orzekających w poszczególnych wydziałach i sądach okręgu tarnowskiego

W związku z rozpoczęciem kadencji ławników wybranych na lata 2024-2027 oraz z uwagi na konieczność uzupełnienia do odpowiedniego stanu ławników orzekających w poszczególnych wydziałach i sądach okręg tarnowskiego zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Kalendarz wyborczy w wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027:

  • do dnia 29 lutego 2024r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
  • najpóźniej do dnia 31 marca 2024r. odbywają się wybory ławników,

W związku z powyższym na podstawie art. 161 § 2 cyt. ustawy Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie dr Tomasz Kozioł informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na swym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023r. ustaliło następujące ilości ławników do wybrania przez Radę Miejską w Tuchowie:

1) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy: 1 osoba

2) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie 2 osoby.

Dokumentację zgłoszeniową można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie z zakładki WYBORY I REFERENDA/WYBORY ŁAWNIKÓW/WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2027