Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który został ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007) oraz Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022r. poz. 1287).

Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe w wysokości 200%, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43 500,00 zł na 2023 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 85 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 128 500,00 zł.

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.