Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nazwy rond w Tuchowie – konsultacje społeczne

Drodzy Mieszkańcy gminy Tuchów!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw rond przy ul. Tarnowskiej, Ryglickiej i Mickiewicza w Tuchowie. W tej chwili prowadzimy akcję informacyjną, a od 1 do 15 września 2022 roku możecie składać swoje propozycje, zgodnie z poniższą instrukcją.

KRYTERIA UWZGLĘDNIANE PRZY ZGŁASZANIU NAZW ROND

 • Zachowanie zgodności z polską pisownią, tradycją i dziejami miasta i gminy Tuchów oraz polskimi regułami nazewniczymi
 • Utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta i gminy, uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu
 • Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce), nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego
 • Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady, jeżeli z uzasadnionym wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie lub Burmistrz Tuchowa
 • Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących
 • !UWAGA! dopuszcza się pozostawienie rond bez określenia ich nazw, jeżeli większość osób uprawnionych do udziału w konsultacjach wyrazi taką wolę.

KIEDY I JAK ZGŁOSIĆ NAZWĘ

 • Zgłoszeń nazw rond mogą dokonywać mieszkańcy wpisani do stałego rejestru wyborców gminy Tuchów (rejestr obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach powszechnych). Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić jedną nazwę ronda
 • Zgłoszeń nazw rond wraz z uzasadnieniem należy dokonywać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej www.tuchow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie – parter, pok. Nr 7. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu nie będą uwzględniane
 • Każda zgłaszana nazwa ronda musi być poparta przez co najmniej 50 mieszkańców gminy Tuchów
 • Wypełniony formularz o którym mowa w pkt 2 wraz z listą poparcia co najmniej 50 mieszkańców gminy Tuchów należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Tuchowie przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów z dopiskiem „Zgłoszenie nazwy ronda” lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu – parter, pokój nr 7. W razie wysłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego
 • Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną prawidłowo wypełnione wszystkie pola obowiązkowe
 • Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu nie będą rozpatrywane
 • Wykaz zgłoszonych nazw rond będzie udostępniony na stronie internetowej www.tuchow.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na profilu facebook gminy Tuchów.

Pełna dokumentacja konsultacji wraz z formularzem zgłoszenia nazwy ronda znajduje się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2153424,w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-zwiazanych-z-nadaniem-nazw-rondom-w-tuchowie.html

Skip to content