Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

STOP SMOG – III nabór wniosków na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dotkniętych ubóstwem energetycznym

Przypominamy, że od 7 lutego do 15 grudnia 2022 r. trwa trzeci nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starego kotła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach programu STOP SMOG.

Termomodernizacja polega na przeprowadzeniu prac remontowych, które pozwolą ograniczyć straty ciepła w budynku. Może obejmować przykładowo: ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich oraz inne zalecenia wskazane podczas oceny technicznej.

O zakresie prac oraz zakwalifikowaniu do programu decyduje:
1. Ocena sytuacji finansowo-materialnej wnioskodawcy weryfikowana przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie
2. Ocena energetyczna budynku wykonana przez audytora. Zakres niezbędnych do wykonania prac termomodernizacyjnych ustalany jest przez audytora.

Wnioski mogą składać WYŁĄCZNIE osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Wnioskodawca składający wniosek musi być właścicielem, współwłaścicielem, posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, przy czym udział tej osoby luz zakres jej współdziałania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa;
 2. Budynek, którego dotyczyć będzie przedsięwzięcie musi mieć uregulowane kwestie spadkowe;
 3. Mieszkaniec musi być członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Z uwzględnieniem, że przeciętny miesięczny dochód jest ustalany:
  • z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku
  • z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
 4. Mieszkaniec musi posiadać łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 53 000 zł, z wyłączeniem:
  • wartości budynku lub lokalu, w którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie,
  • nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem.
 5. Mieszkaniec musi faktycznie zamieszkiwać w budynku lub lokalu, którego dotyczy przedsięwzięcie niskoemisyjne.
 6. Mieszkaniec wyrazi gotowość do wniesienia wkładu własnego na poczet realizacji przedsięwzięcia.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI OBLICZANIA DOCHODU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU

Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić CO NAJMNIEJ jeden z wymienionych warunków:

 1. Wnioskodawca jest rencistą lub jest w wieku emerytalnym i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.
 2. Wnioskodawca jest samotnym rodzicem/opiekunem prawnym w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
 3. Rodzina zamieszkująca w budynku ma strukturę wielopokoleniową i w jej skład wchodzą dzieci do 26 roku życia uczące się i pozostające na utrzymaniu – prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 4. Wnioskodawca lub członek rodziny lub osoba, wobec której wnioskodawca jest opiekunem prawnym są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością lub są niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji.
 5. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku rodzina korzystała w sposób ciągły ze świadczeń realizowanych przez OPS w Tuchowie.
 6. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości o powierzchni przekraczającej 30 arów, oraz innego budynku mieszkalnego lub lokalu.
 7. zużycie prądu w budynku na podstawie faktur dostawcy energii w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza 600 kWh rocznie dla gospodarstwa wieloosobowego oraz 850 kWh dla gospodarstwa jednoosobowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów (dziennik podawczy)
w terminie od 7 lutego 2022 r., do 15 grudnia 2022 r.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem Wnioskodawcy z adnotacją: „Wniosek STOP SMOG”

nformujemy, że uzyskanie pozytywnej weryfikacji finansowej i majątkowej w pierwszym etapie weryfikacji nie jest gwarantem otrzymania wsparcia. O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje w drugim etapie audyt energetyczny budynku, w tym realne możliwości przeprowadzenia prac zapewniających osiągnięcie wskaźników założonych w projekcieWartość szacowanych kosztów za energię cieplną i elektryczną wynikającą z audytu energetycznego budynku nie może przekraczać wartości 130% szacowanych rocznych kosztów za energię cieplną i elektryczną mieszkańców przed interwencją w ramach udzielanej pomocy. Podstawą weryfikacji spełniania tego warunku będzie stanowił audyt energetyczny.

UWAGA: Na etapie podpisywania umowy mieszkaniec składa oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu lub podpisuje weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów realizacji projektu w związku z naruszeniem warunków umowy zawartej z gminą.

Średnia wartość przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł;> przy czym wkład własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

POBIERZ WNIOSEK

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć:

 • rachunki za energię elektryczną za pełne 12 miesięcy dla budynku mieszkalnego, którego dotyczy składany wniosek licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku uzyskania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wymagane są PIT-y za 2020 rok
 • w przypadku korzystania z ulgi na dzieci – wymagany jest także PIT za rok 2019
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2019 opodatkowanej w formie zryczałtowanej – zaświadczenie z US o wysokości dochodu oraz stawce podatkowej/PIT-28
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2020
 • w przypadku pobierania zasiłku chorobowego/macierzyńskiego z KRUS – zaświadczenie z KRUS o wysokości pobieranego zasiłku
 • w przypadku pobierania stypendium socjalnego  – zaświadczenie o wysokości stypendium
 • w przypadku pobierania alimentów na dzieci – oświadczenie strony o wysokości alimentów zasądzonych wyrokiem sądowym
 • w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za rok 2020 lub o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • w przypadku pobierania stypendium dla bezrobotnych finansowanego z UE– PIT z PUP za 2020/ decyzja PUP o wysokości stypendium
 • w przypadku osiągnięcia dochodu z zagranicy – oświadczenie strony o wysokości dochodu za rok 2020/ dokument zagraniczny (rozliczenie) za rok 2020
 • w przypadku pobierania renty/emerytury – zaświadczenie ZUS o wysokości składki 9% oraz o wysokości „13-stki” z wyszczególnieniem kwoty brutto (składka zdrowotna, podatek)

Szczegółowych informacji dotyczących weryfikacji dochodowej i majątkowej udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie:

 1. Bożena Szwala- Mazurkiewicz
 2. Katarzyna Płaneta- Madejska
  tel. 14 65 25 169

Informacji z zakresu dalszych etapów prac, udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Tuchowie:

 1. Lidia Wójcik
  l.wojcik@tuchow.pl
  tel. 14 65 25 176 wew. 15
 2. Karolina Kuś
  k.kus@tuchow.pl
  tel. 14 65 25 176 wew. 37
 3. Karolina Sterkowicz – koordynator projektu
  k.sterkowicz@tuchow.pl
  tel. 14 6525 176 wew. 65
Skip to content