Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z upływającą w dniu 31 grudnia 2023 r. kadencją ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych informujemy, że zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych można dokonać do 30 czerwca 2023 r. w Biurze Rady Miejskiej w Tuchowie, ratusz, I piętro, pok. nr 16 w godz. od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku.

Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie w dniu 21 kwietnia 2023 r. ustaliło następującą liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Tuchowie:

1) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie – 4 osoby,
2) do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 osób.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Rada Miejska w Tuchowie dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • jest nieskazitelnego charakteru
 • ukończył 30 lat
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy
 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata na ławnika

Zgłoszenia kandydat na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór do pobrania tutaj). Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 • 2 aktualne zdjęcia , zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie   dowodu  osobistego,
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania tutaj)
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona (wzór do pobrania tutaj)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 • do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób (wzór do pobrania tutaj), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście  

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS, albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Tuchowie po upływie terminu tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Załączniki do pobrania: