Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiany wysokości dofinansowania w programie ,,Czyste Powietrze”

Zmiany w programie Czyste Powietrze są znaczące – wprowadzone zostają dwa podstawowe limity dotacji. Do wyższej kwoty wsparcia będą uprawnione osoby, które dostaną zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej. Nowe zasady programu zaczną obowiązywać po Świętach Wielkanocnych.

Wnioski o dotacje do wymiany pieców i termomodernizacji domów przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotacje z Programu Czyste Powietrze mogą ubiegać się właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych. W programie zmieniły się progi dochodowe, od których zależna będzie pomoc.

1. Pierwszą grupę stanowią osoby, których dochód w jednoosobowych gospodarstwach domowych wynosi poniżej 1900 zł lub w gospodarstwach domowych wieloosobowych nie przekracza 1400 zł/os. W takim przypadku dotacja wynieść może maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku zmiana programu jest niekorzystna dla osób o najniższych dochodach.

2. Do drugiej grupy dochodowej zakwalifikują się osoby, które przekraczają kwoty wspomniane wyżej, lecz nie przekraczają rocznie podstawy opodatkowania wynoszącej 100 tys. zł (biorąc pod uwagę dochód wnioskodawcy lub wnioskodawcy ze współmałżonkiem w przypadku wspólnego rozliczenia PIT), można otrzymać dotację maksymalnie do 30% kosztów kwalifikowanych.

Po przekroczeniu kwoty 100 tys. zł stanowiącej podstawę opodatkowania, nie możemy skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, jednak koszty inwestycji można odliczyć w ramach ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej), odzyskując kwotę równą 17% poniesionych kosztów. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każdy właściciel budynku wykonujący termomodernizację, odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto jednak zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym ulgi termomodernizacyjnej oraz objaśnieniami do niej, aby dopilnować właściwego zapisu na dokumentach podlegających rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym.


Uwaga: Program Czyste Powietrze oraz Ulga Termomodernizacyjna łączą się! Co oznacza, że można skorzystać zarówno z Programu Czyste Powietrze, odzyskując część kosztów inwestycji oraz skorzystać z odliczenia 17% wkładu własnego, w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Przykład:
Koszty inwestycji wynoszą 10 000 zł. Całość to koszt kwalifikowany w ramach programu Czyste Powietrze. Gospodarstwo domowe tworzą 4 osoby. Dochód na osobę wynosi 1500 zł, a roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł. Dofinansowanie wg nowego regulaminu wynosi 30%.

10 000 zł inwestycja (np. zmiana kotła węglowego na gazowy)
30 % z 10 000 zł = 3 000 zł dotacja w ramach Programu Czyste Powietrze
10 000 zł – 3 000 zł = 7 000 zł wkład własny
17% (ulgi termomodernizacyjnej) z 7 000 zł (wkładu własnego) = 1 190 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej

Łącznie z inwestycji 10 000 zł otrzymamy zwrot kosztów w wysokości 3 000 zł + 1 190 zł, co wynosi 4 190 zł czyli 41,90% całościowych kosztów inwestycji.


Szczegółowe wymogi nowego programu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1562,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

Uwaga: Do czasu ogłoszenia zmian w programie obowiązują zasady aktualne. Należy jednak pamiętać, że o dacie złożenia wniosku decyduje zarówno data przesłania wniosku w formie elektronicznej jak i wniosku przesłanego pocztą tradycyjną (data pieczęci pocztowej).

Skip to content