Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabłędzy

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabłędzy.

Burmistrz Tuchowa odwołuje ogłoszone w dniu 26.10.2015 r. przeprowadzenie rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Zabłędzy, oznaczonej jako działka nr 49 o powierzchni 0,17 ha, objętej KW TR2T/00046959/4.

Przyczyną uzasadniającą odwołanie rokowań jest planowania zmiana przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 49 położona w Zabłędzy położona jest w terenie oznaczonym symbolem L.4 RM – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi agroturystyki, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drewna, dopuszcza się: zmianę przeznaczenia istniejących obiektów produkcji rolniczej, hodowlanej pod warunkiem niewykraczania oddziaływania tych obiektów poza granice władania ich właścicieli, w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

Natomiast w nowo opracowywanej zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zabłędza powyższa działka częściowo położona będzie w terenie objętym osuwiskiem oraz częściowo w terenie zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności uniknięcia ewentualnych roszczeń potencjalnego nabywcy względem gminy Tuchów formowanych na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 199), powyższa decyzja jest zasadna i konieczna.

Kontakt: 14 6525 474wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Zabłędzy.

Tuchów, dnia 5.11.2015r.

Skip to content