Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Otwarta szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Otwarta szkoła”. Do udziału w konkursie zapraszane są publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, realizujące w zespołach projekty edukacyjne i obywatelskie wspierające rozwój polskiego systemu kształcenia i wychowania.

Ministerstwu szczególnie zależy na promocji inicjatyw, które realizowane są w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Celem konkursu jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską. Konkurs służyć ma również promowaniu współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi (szkołami) a ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazaniu skutecznych i nowatorskich rozwiązań, już teraz stosowanych w oświacie.

Poszukiwane są przykłady współpracy przy realizacji projektów w następujących obszarach:
– edukacja obywatelska;
– edukacja ekonomiczna;
– edukacja globalna;
– edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;
– wsparcie uczniów zdolnych.

NA JAKIE ASPEKTY WSPÓŁPRACY KOMISJA BĘDZIE ZWRACAĆ UWAGĘ W TRAKCIE OCENY MERYTORYCZNEJ ZGŁOSZEŃ:

W trakcie oceny merytorycznej zespołów szczególna uwaga będzie zwracana na następujące aspekty współpracy:
• Aktywne zaangażowanie wszystkich partnerów (szkoły, organizacji i innych) w kolejnych etapach projektu oraz aktywny udział młodzieży w jego przygotowaniu i realizacji, a także podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.
• Uniwersalność modelu współpracy, czyli możliwość wdrażania zdobytych doświadczeń w pracach zespołów dopiero rozpoczynających wspólne inicjatywy.
• Właściwe zarządzanie projektem, umiejętne delegowanie zadań, przejrzystość działań, odpowiedni podział kompetencji, skuteczne reagowanie na trudności.
• Innowacyjne metody współpracy.
• Efektywność projektu i trwałość współpracy po jego realizacji – wymierne, pozytywne rezultaty projektu.
• Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
• Współpraca organizacji ze szkołami, w miejscowościach do 20 tyś. mieszkańców.

Nominowani do nagród w pięciu kategoriach zostaną zaproszeni na uroczystość zamykającą II edycję konkursu „Otwarta szkoła”.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU:

Regulamin Konkursu
Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.formularz.men.gov.pl, a następnie wysłanie go za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN. Wydruk wypełnionego formularza zgłoszenia, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania obu partnerów, wraz z wymaganymi załącznikami oraz z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: Otwarta szkoła” należy przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Komunikacji Społecznej
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

lub złożyć w Biurze Podawczym MEN w terminie do 15 września 2009 r.

Uwaga:
1. Zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną nie będzie rozpatrywane, jeśli w MEN nie zostanie złożona jego wersja papierowa.
2. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub data jego złożenia w Biurze Podawczym MEN.

Skip to content