Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Tuchów przygotowany

Gmina Tuchów zakończyła przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2007-2013, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2.
Gminy posiadające opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych zadań, w ramach programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, a także innych krajowych i zagranicznych funduszy.

Efektem wdrażania planu będzie:
– ograniczenie zużycia energii o 17 762,8 GJ,
– ograniczenie emisji: CO2 o 9 990,15 Mg/rok,
– produkcja energii z OŹE 6 550 GJ,
– do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Skip to content