Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku powodzi

Uprzejmie informujemy, że w nadchodzących 13 sierpnia weszła w życie ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.  Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.
Wprowadza ona możliwość udzielania przedsiębiorcom zatrudniającym do 50 pracowników oraz osobom prowadzącym działalność agroturystyczną pożyczek na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej. Pożyczki udzielane będą w wysokości do 50 tys. zł. W przypadku ich wykorzystania na odtworzenie zniszczonego majątku – będą one w całości umarzane. Wyjątek stanowić będą przedsiębiorcy, którzy w dniu wystąpienia klęski żywiołowej nie byli ubezpieczeni od następstw klęsk żywiołowych – w takim przypadku umarzane będzie 75% kwoty udzielonej pożyczki. Reszta kwoty podlegać będzie spłacie, jednak nie będzie oprocentowana.
Szkody powinny być oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego lub komisję, jaką powoła fundusz pożyczkowy, który będzie udzielał pomocy na Państwa terenie. Akceptowane będą także szacunki dokonane przez ubezpieczyciela. Udokumentowane (fakturą lub rachunkiem) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć w ramach udzielanej pomocy.
Przedsiębiorcy z terenu Państwa gmin będą mogli wnioskować o udzielenie ww. pożyczek do wybranych funduszy pożyczkowych, z którymi Minister Gospodarki zawrze umowy określające szczegółowe zasady i tryb udzielania pożyczek.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca będzie musiał dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.
Równocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.mg.gov.pl dostępne są informacje o aktualnych formach pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi. Wkrótce zostanie również zamieszczona informacja o ogłoszeniu konkursu na wybór funduszy pożyczkowych, które będą udzielały pożyczek.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia

Skip to content