Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pożyczki dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA udziela wsparcia w postaci pożyczek do kwoty 50000 zł dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi wywołane opadami w 2010 roku. Jednocześnie istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 100%.

O udzielenie pożyczki może ubiegać się przedsiębiorca, który w dniu występowania powodzi:
• wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gminy lub miejscowości wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906);
• zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników;
• nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn.zm.);
• nie korzystał z innej pomocy udzielonej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi.

O udzielenie pożyczki może również ubiegać się przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej.

Pożyczkę można przeznaczyć na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Warunki wypłaty pożyczki:
• pożyczka przyznawana jest jednorazowo, do wysokości poniesionej szkody, maksymalnie 50000 złotych;
• jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia;
• możliwość umorzenia w 100%: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 12.08.2010 r. i wykorzysta oraz rozliczy pożyczkę zgodnie z założeniami ustawy, podlega ona umorzeniu z dniem złożenia rozliczenia;
• możliwość umorzenia w 75 %: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca nie posiadał umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych i wykorzysta otrzymaną pożyczkę zgodnie z jej przeznaczeniem, podlega ona umorzeniu w 75%. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.
• okres spłaty pożyczki: do 3 lat;
• okres karencji w spłacie pożyczki: do 9 miesięcy.

Uwaga: Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie pożyczki do 13 lutego 2011 r.

Konsultanci MARR udzielą wszelkich informacji oraz pomogą wypełnić wniosek o przyznanie pożyczki.

Przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką proszeni są o informację pod adres: promocja@tuchow.pl do dnia 6 stycznia 2011 roku.

Skip to content