Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rusza program indywidualizacji nauczania

We wrześniu br. rozpoczyna się realizacja projektu „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” realizowany w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Ogólna wartość projektu: 229 120,80 zł
– w tym wartość dofinansowania: 229 120,80 zł
– w tym wkład własny gminy Tuchów: 0,00 zł

Okres realizacji projektu: od 03.09.2012 r. do 30.06.2013 r.
Okres realizacji zajęć: od 17.09.2012 r. do 10.06.2013 r.

Celem głównym projektu jest wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 5 szkołach podstawowych gminy Tuchów, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb. W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 407 uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zrealizowanie 2730 godzin zajęć pozalekcyjnych. Każda szkoła biorąca udział w projekcie zakupi pomoce dydaktyczne i specjalistyczne oraz sprzęt komputerowy, multimedialny. Zakupione zostaną między innymi laptopy, tablica interaktywna, zestaw skanująco-kopiujący, specjalistyczne programy multimedialne itp.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
– zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
– zajęcia dla dzieci uzdolnionych – zajęcia matematyczno-przyrodnicze, artystyczne, plastyczne, muzyczne.

Wykaz szkół biorących udział w projekcie „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów”
1. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Burzynie, Burzyn 1, 33-170 Tuchów,
2. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej, Jodłówka Tuchowska 275, 33-173 Jodłówka Tuchowska,
3. Zespół Szkół w Siedliskach Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Siedliska 232, 33-172 Siedliska,
4. Zespół Szkół w Tuchowie Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów,
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Zabłędza 38 A, 33-170 Tuchów,

Skip to content