Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LIV sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 27 października 2010 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program LIV sesji Rady Miejskiej w Tuchowie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
8. Informacja o działalności Domu Kultury w Tuchowie.
9. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
2) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
3) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
4) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
5) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
6) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
7) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
8) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
9) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
10) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
11) w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Tuchów obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001r. Nr 84 poz. 906 z późn. zm.),
12) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 roku,
13) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
14) w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Tuchowie,
15) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009,
16) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
10. Informacja o wyniku analizy oświadczeń majątkowych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Skip to content