Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Składanie oświadczeń dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Burmistrz Tuchowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Tuchów, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, są zobowiązani do podawania informacji zgodnie z formularzem oświadczenia (od pobrania tutaj), w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
Oświadczenie można przesłać na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na wskazany rachunek bankowy.

Podstawa prawna
Art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadził obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
zobowiązane są do uiszczania ww. opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2, wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
– do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
– od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
– powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 w/w ustawy z opłaty retencyjnej zwolnione są:
– jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
– kościoły i inne związki wyznaniowe,
– urzędy morskie.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne – w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Skip to content