Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Środki unijne dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych; Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R – MRPO.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter otwarty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 12 490 500 PLN

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą w szczególności projekty obejmujące inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego, a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 18 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 roku
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2012 roku o godz. 16.00
Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową zamieszczoną na stronie – www.mcp.malopolska.pl w zakładce Nabór wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Skip to content